Reperfuzia sectorului masiv al nucleului infarctului cerebral ischemic acut emisferial cu utilizarea tratamentului trombolitic în fereastra terapeutică, confirmată prin perfuzie CT (tomografie computerizată)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1129 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-21 14:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.831-005.4/.6-073-089 (1)
Инфекционные заболевания. Инфекционные лихорадки (971)
SM ISO690:2012
PLEŞCAN, Tatiana, COSTRU-TAŞNIC, Elena, GAVRILIUC, Mihail, GAVRILIUC, Pavel, ODAINIC, Olesea. Reperfuzia sectorului masiv al nucleului infarctului cerebral ischemic acut emisferial cu utilizarea tratamentului trombolitic în fereastra terapeutică, confirmată prin perfuzie CT (tomografie computerizată) . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2017, nr. 2(54), pp. 270-275. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Reperfuzia sectorului masiv al nucleului infarctului cerebral ischemic acut emisferial cu utilizarea tratamentului trombolitic în fereastra terapeutică, confirmată prin perfuzie CT (tomografie computerizată)
CZU: 616.831-005.4/.6-073-089

Pag. 270-275

Pleşcan Tatiana12, Costru-Taşnic Elena2, Gavriliuc Mihail2, Gavriliuc Pavel1, Odainic Olesea1
 
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2017


Rezumat

Diagnosticul precoce al infarctului cerebral acut reprezintă un pas esențial în tratamentul trombolitic, din cauza limitei de timp a ferestrei terapeutice. Perfuzia prin tomografie computerizată (CT) reprezintă o tehnică capabilă de a stabili diagnosticul din primele minute ale ocluziei arterelor magistrale cerebrale. Perfuzia prin tomografi e computerizată oferă informații suplimentare despre statutul hemodinamic al țesutului cerebral în focarul ischemic. În acest articol este prezentat un caz clinic de accident vascular cerebral ischemic hiperacut, în care diagnosticul a fost stabilit prin perfuzie CT, a fost efectuată tromboliza și confirmată restabilirea fluxului sangvin prin perfuzie CT de control peste 4 zile. În concluzie, perfuzia CT reprezintă o metodă efectivă în diagnosticul urgent al infarctului cerebral ischemic, având ca scop selecția pacienților pentru tratament trombolitic, precum și aprecierea eficacității tratamentului

Early diagnosis of acute cerebral infarct represents an essential step because of the time limit for thrombolytic treatment (therapeutic window). Perfusion Computer Tomography represents a technique able to establish the diagnosis from the first minutes of the magistral cerebral arteries occlusion. Perfusion Computer Tomography offers additional information on hemodynamic status of the cerebral tissue in the ischemic outbreak This report analyzes the clinical case of a hyper-acute ischemic stroke in the case of which the diagnosis was determined through Perfusion CT, the thrombolysis and control Perfusion CT, which was performed in 4 days and confirmed vascular reperfusion. In conclusion, Perfusion CT represents an efficient method in the urgent diagnosis of acute ischemic cerebral infarct, in patients’ selection for the thrombolytic treatment, as well as in the treatment efficiency evaluation.

Ранняя диагностика острого церебрального инфаркта представляет основной шаг по причине существующего ограничения во времени для тромболитического лечения (терапевтическое окно). Перфузия с помощью компьютерной томографии (КТ) представляет технику, способную установить диагноз с первых минут окклюзии магистральных сосудов мозга. Перфузия предоставляет дополнительную информацию о гемодинамическом статусе мозговой ткани в очаге ишемии. В данной статье мы представляем клинический случай гиперострого ишемического инсульта, где диагноз был установлен при помощи перфузионной КТ, был выполнен тромболизис и подтверждено восстановление мозгового кровотока на контрольной перфузионной КТ через 4 дня. В заключении, перфузионная КТ представляет эффективный метод экстренной диагностики ишемического инфаркта, селекции пациентов для тромболитического лечения, как и для оценки эффективности лечения

Cuvinte-cheie
accident vascular cerebral ischemic, perfuzie, tromboliză,

tomografi e computerizată

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Reperfuzia sectorului masiv al nucleului infarctului cerebral ischemic acut emisferial cu utilizarea tratamentului trombolitic în fereastra terapeutică,
confirmată prin perfuzie CT (tomografie computerizată)
">
<meta name="citation_author" content="Pleşcan Tatiana">
<meta name="citation_author" content="Costru-Taşnic Elena">
<meta name="citation_author" content="Gavriliuc Mihail">
<meta name="citation_author" content="Gavriliuc Pavel">
<meta name="citation_author" content="Odainic Olesea">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/07/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale">
<meta name="citation_volume" content="54">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="270">
<meta name="citation_lastpage" content="275">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Reperfuzia%20sectorului%20masiv%20al%20nucleului%20infarctului%20cerebral%20ischemic%20acut%20emisferial%20cu%20utilizarea%20tratamentului%20trombolitic.pdf">