Evaluarea copiilor cu cardiopatii congenitale cianogene
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
256 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-16 20:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.12-007.2:612.17-053.1 (1)
Патология сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистые заболевания (530)
Физиология. Сравнительная физиология (221)
SM ISO690:2012
ZOSEAN, Galina; STAMATI, Adela; PALII, Ina; REVENCO, Ninel. Evaluarea copiilor cu cardiopatii congenitale cianogene. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 2(54), pp. 310-316. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011

Evaluarea copiilor cu cardiopatii congenitale cianogene

CZU: 616.12-007.2:612.17-053.1
Pag. 310-316

Zosean Galina1, Stamati Adela1, Palii Ina12, Revenco Ninel21
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2017


Rezumat

Cardiopatiile congenitale cianogene (CCC) repezintă cca 25-30% din toate cardiopatiile congenitale, au un impact major în mortalitatea infantilă şi necesită corecţii chirurgicale în primele luni-ani de viaţă. Scopul lucrării a fost de a elucida particularităţile de diagnostic şi tratament la copiii cu CCC. Material şi metode. A fost efectuat un studiu prospectivanalitic, bazat pe examinarea copiilor cu CCC internaţi în secţia de cardiologie pediatrică a IMSP Institutului Mamei şi Copilului, pe perioada anilor 2014-2015. Ancheta de studiu a inclus date anamnestice, istoric familial, examen clinic complet cu aprecierea parametrilor hemodinamici, de laborator, intstrumentali, analiza tratamentului medicamentos şi chirurgical. Lotul general a constituit 66 de copii (55% de sex masculin), vârsta medie 6,1 /-2,3 ani. Lotul general a fost divizat în funcţie de tratament: Lotul I– supuşi intervenţiei chirurgicale (n=46, 70%); Lotul II –nesupuşi intervenţiei chirurgicale (n=20, 30%). Rezultate. Repartizarea după tipul de CCC a evidenţiat predominarea TF (n=38, 57%). Tehnici chirurgicale aplicate în lotul I: corecţia radicală (n=28, 43%), intervenţii paliative (n=18, 27%), cu rezultate bune. Complicaţiile postoperatorii aritmice au fost observate în 4 cazuri (8.69%), nesemnifi cative clinic. În pofi da rezultatelor bune ale tratamentului chirurgical, majoritatea copiilor din ambele loturi (lotul I-30% din copii şi lotul II -75%) au necesitat tratment medicamentos în funcţie de gradul de insufi cienţă cardiacă şi alte complicaţii sau morbidităţi. Concluzii. Depistarea precoce a cardiopatiilor congenitale cianogene, inclusiv examenul ecocardiografi c fetal (10,8%), permite efectuarea precoce a corecțiilor chirurgicale (69.7% cazuri din studiul nostru) cu prevenirea complicațiilor majore și mortalității infantile.

Cardiopatiile congenitale cianogene (CCC) repezintă cca 25-30% din toate cardiopatiile congenitale, au un impact major în mortalitatea infantilă şi necesită corecţii chirurgicale în primele luni-ani de viaţă. Scopul lucrării a fost de a elucida particularităţile de diagnostic şi tratament la copiii cu CCC. Material şi metode. A fost efectuat un studiu prospectivanalitic, bazat pe examinarea copiilor cu CCC internaţi în secţia de cardiologie pediatrică a IMSP Institutului Mamei şi Copilului, pe perioada anilor 2014-2015. Ancheta de studiu a inclus date anamnestice, istoric familial, examen clinic complet cu aprecierea parametrilor hemodinamici, de laborator, intstrumentali, analiza tratamentului medicamentos şi chirurgical. Lotul general a constituit 66 de copii (55% de sex masculin), vârsta medie 6,1 /-2,3 ani. Lotul general a fost divizat în funcţie de tratament: Lotul I– supuşi intervenţiei chirurgicale (n=46, 70%); Lotul II –nesupuşi intervenţiei chirurgicale (n=20, 30%). Rezultate. Repartizarea după tipul de CCC a evidenţiat predominarea TF (n=38, 57%). Tehnici chirurgicale aplicate în lotul I: corecţia radicală (n=28, 43%), intervenţii paliative (n=18, 27%), cu rezultate bune. Complicaţiile postoperatorii aritmice au fost observate în 4 cazuri (8.69%), nesemnifi cative clinic. În pofi da rezultatelor bune ale tratamentului chirurgical, majoritatea copiilor din ambele loturi (lotul I-30% din copii şi lotul II -75%) au necesitat tratment medicamentos în funcţie de gradul de insufi cienţă cardiacă şi alte complicaţii sau morbidităţi. Concluzii. Depistarea precoce a cardiopatiilor congenitale cianogene, inclusiv examenul ecocardiografi c fetal (10,8%), permite efectuarea precoce a corecțiilor chirurgicale (69.7% cazuri din studiul nostru) cu prevenirea complicațiilor majore și mortalității infantile.

Congenital cyanotic heart disease (CCHD) constitutes 25-30% of all congenital heart diseases, is has a major impact of mortality and needs surgical correction during fi rst months-year of life. The aim of study was to elucidate the particularities of diagnosis and treatment of children with CCHD. Material and Methods. It was conducted a prospective-analytic study, based on examination of children hospitalized in pediatric department of cardiology on Mather and Child Institute with CCHD during the 2014-2015. The survey study included the following date: anamnesis, history family, complete examination with assessment of parameters of hemodynamic, the date of instrumental and laboratory examination, analysis of drug and surgical therapy. General group consists of 66 children of both sex (55% of males), the average age 6,1 /-2,3. General group was divided according to the treatment: Group I - was underwent surgical intervention (n=46, 70%), Group II – did no undergo surgical intervention (n=20, 30%). Results. The distribution of type CCHD highlighted the predominance of Tetralogy of Fallot (n = 38, 57%). Surgical techniques applied in group I: the radical correction (n = 28, 43%), palliative intervention (n = 18, 27%), with good results. Clinically insignifi cant arrhythmic postoperative complications were observed in 4 cases (8.69%). Despite the good results of the surgery, most children in both groups (group I - 30% of children and group II -75%) required treatment of drug depending on the degree of heart failure and other complications or morbidities. Conclusion. Early detection of CCHD, including fetal echocardiography (10.8%), allows early surgical correction (69.7% of cases in our study) for the prevention of major complications and infant mortality.

Врожденные синие пороки сердца (ВСПС), имеющие значительное влияние на детскую смертность и необходимость хирургического вмешательства в первые месяцы-годы жизни, составляют приблизительно 25-30% из всех врожденных пороков. Целью работы было выявление особенностей диагностики и лечения детей с ВСПС. Материал и методы. Было проведено проспективно-аналитическое исследование, основанное на обследовании детей с ВСПС, госпитализированных в отделение детской кардиологии Института Матери и Ребенка в период 2014-2015 годов. Анкета исследования включила в себя анамнез, семейную историю, полное клиническое обследование с определением гемодинамических параметров, лабораторных и инструментальных данных, анализ медикаментозного и хирургического лечения. Общая группа составила 66 детей (55% мужского пола), средний возраст пациентов 6,1 /-2,3 лет. Общая группа была разделена в зависимости от оказанного лечения: I группа – перенесшие хирургическое вмешательство (n=46, 70%), II группа – не подверженные хирургическому вмешательству (n=20, 30%). Результаты. В зависимости от вида ВСПС чаще встречались случаи с Тетрадой Фалло (n=38, 57%). Примененные хирургические техники в I группе, радикальная коррекция (n=28, 43%) и паллиативные вмешательства (n=18, 27%), были отмечены хорошим результатом. Послеоперационные аритмические осложнения, клинически незначительные, были отмечены в 4 (8.69%) случаях. Несмотря на хорошие результаты хирургического лечения, большинство детей из двух групп (I группа - 30%, II группа – 75%) имели необходимость медикаментозного лечения в зависимости от стадии сердечной недостаточности, других сопутствующих заболеваний и осложнений различного характера. Выводы. Своевременное выявление ВСПС, включая экографическое исследование плода (10,8%), способствует ранней хирургической коррекции (69.7% случаев из нашего исследования) с предотвращением серьезных осложнений и детской смертности

Cuvinte-cheie
cardiopatie congenitală, cianoză, Tetralogia Fallot,

intervenţie chirurgicală