Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
237 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-26 20:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'27(478)+81'27 (1)
Балканские романские языки (825)
SM ISO690:2012
CONDREA, Iraida. Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 123-129. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova

CZU: 811.135.1'27(478)+81'27
Pag. 123-129

Condrea Iraida
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017


Rezumat

The sociolinguistic situation reflects the communicative condition and potential of the language/languages within a community, country or region, depending on the socio-political and economic situation recorded in a certain period of time. Political changes, social and economic transformations, geostrategic reorientations influence the linguistic policies of the state, aimed at adjusting the communicative resources to the requirements of the society. In the case of the Republic of Moldova, we assist at a series of processes that change the status and the communicative weight of the Romanian language in relation to the Russian language and other languages of ethnic minorities. Excessive politicization of issues related to the official language generates tensions and disturbances at social level, and the state, through its linguistic policies, must take effective measures to improve the situation.

Situația sociolingvistică reflectă starea și puterea comunicativă a limbii/limbilor într-o comunitate, țară sau regiune, în funcție de situația social-politică și economică înregistrată într-un anumit interval de timp. Schimbările de ordin politic, transformările social-economice, reorientările geostrategice influențează politicile lingvistice ale statului, menite să ajusteze resursele comunicative la cerințele societății. În cazul Republicii Moldova asistăm la o serie de procese prin care se schimbă statutul și ponderea comunicativă a limbii române în raport cu limba rusă și cu alte limbi ale minorităților etnice. Politizarea excesivă a problemelor legate de limba de stat generează tensiuni și disfuncționalități la nivel social, iar statul, prin politicile sale lingvistice, trebuie să întreprindă măsuri eficiente pentru ameliorarea situației.

Cuvinte-cheie
situație sociolingvistică, legislație lingvistică, limba de stat, limbi minoritare, conflict lingvistic, separatism glotic,

amenajare lingvistică

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Sîrcu, A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Organizarea şi structura tribunalelor penale naţionale internaţionalizate</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1999</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>compoziţia curţii</subject>
<subject>tribunal hibrid</subject>
<subject>Tribunalul Khmerilor Roşii</subject>
<subject>Tribunalul Special pentru Sierra Leone</subject>
<subject>Tribunalul Special pentru Liban</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014-12-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Tribunale hibride sunt o nouă categorie de instanțe, care includ elemente naționale și internaționale. Ele se numesc cea de-a treia generație de instanţe judecătoreşti după Tribunalul de la Nuremberg, care a fost primul; Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și Curtea Penală Internațională, care reprezintă a doua generație a instanțelor judecătoreşti internaţionale.
De obicei, instanțele internaționalizate includ elemente interne a statelor afectate și elemente internaționale în domeniile legate de componența personalului instanței, legea aplicabilă, etc. Prin studierea structurii acestor cazuri, trebuie să se constate că tribunalul general este format din camere de judecată (Camera Preventivă, Camera de Primă Instanță, Curtea de Apel), un Secretariat condus Referentul Curții, Biroul Procurorului, Biroul de Administrație. Desigur, există și excepții de la regula generală, iar fiecare instanță are propriile sale diferente de organizare.
Mai mult decât atât, instanțele din Kosovo sunt absolut specifice, acestea sunt incluse în sistemul de justiție intern existent ca camere separate competente pentru a asculta mici crime etnice și crime de război comise în fosta Iugoslavie, care nu sunt în conformitate cu Carta, în jurisdicția materialului TPII. Cu toate acestea, în structura și organizarea instanțelor hibride, anumite modele pot fi identificate.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Hybrid tribunals represent a new category of trial courts which include both national and international elements. They are called the 3rd generation of courts after Nuremberg trials as the 1st one and International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Court as the second generation. As usual, hybrid courts incorporate internal elements of affected states and international of foreign elements with regard to composition, staff, relevant law and others. Studying the structure of a hybrid court it is to be mentioned that generically every tribunal is composed of judicial chambers (as preliminary, first chamber and appeal one), the Registry held by the Registrar of the Court, Prosecution Office, Administrative department. Surely, there are exceptions from general rule, every tribunal having its specific compositional aspects. More than that, Kosovo courts are absolutely distinct, being included into the existing judicial system as separate chambers for minor ethnic and war crimes committed in former Yugoslavia incompatible ratione materia with ICTY Statute. Nevertheless, some clear shapes can be seen in the structure and organization of internationalized tribunals.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Гибридные трибуналы являются новой категорией судебных инстанций, которые включают в себя национальные и интернациональные элементы. Их называют третьим поколением судов после Нюрнбергского процесса, который был первым; Международного Уголовного Трибунала по бывшей Югославии, Международного Уголовного Трибунала по Руанде и Международного Уголовного Суда, которые представляют второе поколение судебных инстанций.
Как правило, интернационализированные суды включают в себя внутренние элементы затронутых государств, а также международные элементы в сферах, касающихся состава суда, персонала, применяемого права и т.д. Изучая структуру подобных инстанций, следует отметить, что общий трибунал состоит из судебных палат (досудебная палата, палата первой инстанции, апелляционная палата), Секретариата, возглавляемого Референтом Суда, Бюро Прокурора, Административного отдела. Естественно, существуют исключения из общих правил, и у каждого суда есть собственные организационные отличия.
Более того, косовские суды абсолютно особые, они включены в существующую внутреннюю судебную систему как отдельные палаты, компетентные рассматривать мелкие этнические и военные преступления, совершенные на территории бывшей Югославии, которые не входят, в соответствии с Уставом, в материальную компетенцию МУТЮ. Тем не менее, в структуре и организации гибридных трибуналов, можно различить определенные шаблоны.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>