Identitate şi alteritate în poezia Leonidei Lari
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
814 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-03 19:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478)-1Lari (2)
Литература на балканских романских языках (2138)
SM ISO690:2012
USATÂI, Ludmila. Identitate şi alteritate în poezia Leonidei Lari. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice), 2016, nr. 10(100), pp. 47-50. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Identitate şi alteritate în poezia Leonidei Lari
CZU: 821.135.1(478)-1Lari

Pag. 47-50

Usatâi Ludmila
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2017


Rezumat

Valorificarea diferenţei, a multiplicităţii şi pluralismului în cultură şi literatură aduce în discuţie problema identităţii şi a alterităţii. Inevitabil, trebuie stabilită şi nuanţată relaţia dintre construcţia identitară şi perceperea alterităţii. Relaţia identitate-alteritate se regăseşte adânc infiltrată în gândirea şi profunzimea ideilor promovate de eul liric al Leonidei Lari. Drama unui întreg popor, dezbinarea, durerea, frica, moartea sunt puncte de pornire, un început al modificării identi-tăţii în alteritate. Suferinţa fizică este, în multe dintre versurile poetei şaptezeciste, rezultatul stării interioare de conflict identitar, stare ce provoacă o senzaţie puternică de durere. Astfel, putem afirma că în opera Leonidei Lari subiectul liric se caută şi se regăseşte în Celălalt, în umbră, în dublură. Eul priveşte spre Celălalt pentru a se cunoaşte.

La différence, la multiplicité et le pluralisme dans la culture et la littérature remet en question le problème de l'identité et de l'altérité. Inévitablement, il faut établir et nuancer la relation entre la construction identitaire et la perception de l'altérité. La relation identité-altérité se retrouve infiltrée dans la pensée et la profondeur des idées promues par l’ego lyrique de Leonida Lari. Le drame d'un peuple tout entier, la douleur, la peur, la mort constituent les points de départ d'un changement d'identité dans l'altérité. La souffrance physique est, dans de nombreux vers de la poétesse, le résultat d’un état intérieur de conflit d'identité, une condition qui provoque la sensation de douleur forte. Ainsi, on peut dire que dans l’oevre de Leonida Lari le sujet lyrique cherche et se trouve dans l'autre, à l'ombre, en double exemplaire. L'Ego se connaît par rapport à l’Autre.

Cuvinte-cheie
identitate, alteritate, diferenţă, multiplicitate, celălalt, conflict identitar,

pluralism, EU,

alteritate interioară, alteritate exterioară, heteronimie

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Identitate şi alteritate în poezia Leonidei Lari">
<meta name="citation_author" content="Usatâi Ludmila">
<meta name="citation_publication_date" content="2016/12/29">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)">
<meta name="citation_volume" content="100">
<meta name="citation_issue" content="10">
<meta name="citation_firstpage" content="47">
<meta name="citation_lastpage" content="50">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/10.%20p.47-50.pdf">