The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
334 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-11 15:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
792(476)"18" (1)
Театр. Сценическое искусство. Драматические представления (208)
SM ISO690:2012
VOLONTSEVICH, Natallia. The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), pp. 150-153. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century

CZU: 792(476)"18"
Pag. 150-153

Volontsevich Natallia
 
Белорусская государственная академия музыки
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2017


Rezumat

The article studies the drama works of Belarus in the nineteenth century to reveal the basic concepts of educating an individual. Having analyzed the plays of Vintsent Dunin-Martsinkevich, Yan Bаrshсhewski, Wladislav Syrоkomla, Pavel Shpilewski and Heranim Martsinkevich, the researcher comes to the conclusion that the authors were deeply concerned about the moral values and spiritual guides of their contemporaries, who were increasingly focused on material and pragmatic interests. To prevent the spread of low moral values in society, the playwrights offered to base education on the following principles that were established many centuries ago: the multiplication of Christian virtues, love of the native land and respect for national traditions. The researcher believes that it is no coincidence that the generalized philosophical teachings about the meaning of life, the prevalence of humanity in human souls were often puts into the mouths of mothers and nannies.

Bazându -ne pe materialele operelor de dramaturgie ale Republicii Belarus din secolul XIX, ne putem forma o închipuire clară despre educaţia și instruirea omului. Analizând piesele dramaturgilor Vincent Dunin-Marţinkevici, Jan Barșcevski, Vladislav Sîrocomlea, Pavel Șpilevski și Gheranim Marţinkevici, autorul a putut constata îngrijorarea scriitorilor vizavi de valorile morale și orientările spirituale ale contemporanilor, care tot mai mult își concentrau atenţia asupra intereselor materialpragmatice. Pentru a evita răspândirea în societate a indiferenţei, dramaturgii au propus să fie luate ca bază a educaţiei, stabilite cu multe secole în urmă și verificate de-a lungul timpului, următoarele principii: sporirea virtuţilor creștine, dragostea faţă de plaiul natal și respectul faţă de tradiţiile naţionale. Nu este deloc întâmplător și faptul că principiile general-filosofice despre sensul vieţii, despre prevalarea sentimentelor umane în sufletele oamenilor au fost expuse de către autorii pieselor prin gura mamelor și bonelor.

Cuvinte-cheie
Belarusian playwriting, ancient principles of upbringing and education, the image of an ideal hero,

spiritual and moral values