Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
825 37
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-15 22:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.542(100) (1)
Рынок труда. Занятость (359)
SM ISO690:2012
PERCINSCHI, Natalia; MAIER, Lidia. Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină. In: Intellectus. 2016, nr. 3, pp. 61-72. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină
CZU: 331.542(100)

Pag. 61-72

Percinschi Natalia, Maier Lidia
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2016


Rezumat

Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină. In acest articol autorii prezintă caracteristicile, principiile fundamentale, valorile comune, definițiile profesiilor liberale, utilizate in unele țări și la nivelul Uniunii Europene, cadrul normativ pentru profesiile liberale. In condițiile Uniunii Europene, profesiile liberale sunt tratate in mod deosebit, deoarece acestea reprezintă o categorie deosebită de salariați și un pilon de bază al funcționarii oricărei economii, care nu poate fi dezvoltat decat dacă este stimulat printr-un tratament diferențiat, adecvat dublului rol economic și social, pe care profesiile liberale il joacă, respectiv prin politici publice, administrative, fiscale sau de alta natură, clare, nediscriminatorii și menite să incurajeze, pe termen lung, această formă de antreprenoriat. Examinarea problemei in cauză s-a bazat pe un sistem simplu de abordare, folosind metodele tipice de cercetare, in principal, analiza și generalizarea experienței statelor europene, a literaturii de specialitate relevante pentru acest subiect, precum și a unor acte legislative și normativ-juridice de dezvoltare a activității persoanelor cu profesii liberale.

Liberal profesions: general notions and foreign experience. In this article there were described characteristics, the fundamental principles and common values, definitions of liberal professions, used in some countries as well as EU, the regulatory framework for liberal professions. In terms of the European Union, the liberal professions are particularly approached, because they are the basic pillar of the officials of any economy, which can’t be developed, if are not stimulated by differentiated treatment, suitable with double economic and social role, which they plays, or through public administrative, fiscal or other nature policy, clear, nondiscriminatory and designed to encourage for long term this form of entrepreneurship. The consideration of the matter was based on a simple approach by using typical scientific methods, mainly analysis and generalization of the experience of European countries, olso the literature relevant to the topic and some legislative and normativelegal documents in development of businesses of people with liberal professions.

Свободные профессии: понятие и опыт зарубежных стран. В статье представлены характеристики, основные принципы и общие ценности, дефиниции свободных профессий, используемые в некоторых европейских странах и на уровне ЕС, нормативно-правовая база для свободных профессий. В рамках Европейского Союза к свободным профессиям существует особый, дифференцированный подход, потому что они являются особой категорией занятых и одной из главных основ функционирования любой экономики. Данная категория не может быть развита, если не стимулировать ее деятельность в дифференцированном режиме, соответствующим той двойной экономической и социальной роли, которую они играют, или же через государственную административную, фискальную или иного характера политику, понятной, недискриминационной и предназначеной для поощрения в долгосрочной перспективе этот вид предпринимательства. Изучение данной тематики основано на простом подходе с использованием типичных методов исследования, в основном, анализ и обобщение опыта европейских стран, специализированной литературы по этому вопросу и некоторых законодательных и нормативно-правовых документов развития деятельности лиц либеральных профессий.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-49074</doi_batch_id>
<timestamp>1669948625</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<issue>3</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Percinschi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lidia</given_name>
<surname>Maier</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2016</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>61</first_page>
<last_page>72</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>