Poate fi minimizat riscul fiscal prin audit financiar?
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
808 35
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-15 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.225.674 (2)
Государственные доходы (486)
SM ISO690:2012
DOMNIŞOR, Alina, MEDINȚU, Daniela-Nicoleta, PRODAN, Radu. Poate fi minimizat riscul fiscal prin audit financiar? In: Economica, 2016, nr. 3(97), pp. 59-72. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136

Poate fi minimizat riscul fiscal prin audit financiar?
CZU: 336.225.674
JEL: M4, M42, M48

Pag. 59-72

Domnişor Alina, Medințu Daniela-Nicoleta, Prodan Radu
 
Academia de Studii Economice din Bucureşti
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2016


Rezumat

Articolul abordează o temă utilă pentru mediul academic, specialiștii în reglementări contabile și fiscale, dar și pentru practicieni din mediul privat. Obiectivul nostru este acela de a demonstra utilitatea auditului financiar și pentru componenta fiscală a entităților care, în prezent, nu au o cerință legală să auditeze situațiile financiare. De ce este necesară o astfel de cercetare? Pentru că dimensiunea fiscală a afacerilor reprezintă un risc permanent pe agenda managemen-tului și studiul nostru empiric va demonstra ipoteza conform căreia, prin audit financiar, riscul fiscal este minimizat. Imaginea fidelă a situațiilor financiare, depinde și de obiectivele auditorului cu pri-vire la masa totală a impozitelor. Este o nouă abordare a auditului financiar, ca entitățile să poată audita doar componente din situa-țiile financiare, acolo unde acestea prezintă riscuri foarte mari. Este o abordare pentru entitățile care astăzi nu au cerințe legale de auditare, deoarece nu îndeplinesc criteriile de mărime pentru auditare. Demersul știin-țific va fi axat pe analiza costurilor salariale, fiscale și sociale prin utilizarea auditului financiar.

The article approaches a useful theme, for the academic environment, specialists in tax and accounting regulations, but also for the practitioners in the private sector. Our scientific aim is to demonstrate the useful-ness of the financial audit for the fiscal component also of the entities which, at pre-sent, have no legal requirement to audit the financial statements. Why such a research? Because the fiscal size of businesses repre-sents a continuous risk on the agenda of the management and our empirical study will demonstrate the hypothesis according to which the fiscal risk is minimized through financial audit. The true and fair view of the financial statements depends also of the auditor’s objectives as concerns the total tax sum-mary. It is a new approach of the financial audit that the entities may audit only the components in the financial statements, where these show high risks. It is an appro-ach for the entities that, at present, have no legal requirements of auditing due to the fact that they do not fulfil the size criteria for audit. The scientific step shall be centred on the analysis of the salary, fiscal and social costs by using the financial audit.

Cuvinte-cheie
risc fiscal, obiective de audit,

audit financiar, impozit pe profit, proceduri de audit