The current state of the higher water vegetation of the Kuchurgan reservoir and its role in the accumulation and migration of the metals
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
460 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-10-10 10:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.5:581.526.3 (2)
Общая экология. Биоценология. Гидробиология. Биогеография (337)
Экология растений. Этология. Растение и окружающая среда (109)
SM ISO690:2012
PHILIPENKO, Philipenko. The current state of the higher water vegetation of the Kuchurgan reservoir and its role in the accumulation and migration of the metals. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 2(329), pp. 112-118. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X

The current state of the higher water vegetation of the Kuchurgan reservoir and its role in the accumulation and migration of the metals

CZU: 574.5:581.526.3
Pag. 112-118

Philipenko Philipenko
 
Institute of Zoology ASM
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2016


Rezumat

The study provides data about the species composition of the macrophytes of the Kuchurgan reservoir, the levels of overgrowth and accumulation of metals by the water plants. The species composition is represented by 14 species from 10 families. The surface of the overgrowth by the halophytes is 489 ha (19%). The macrophytes of the Kuchurgan reservoir play an active role in the accumulation and migration of the metal elements, mainly Mn, Pb, Al, Ti Ni, Mo, V, Cu and Zn, which depend on the taxonomic affiliation of the plants, the dynamics of the metal contents in water and benthic sediments and on the season of the year.

Este investigată compoziţia macrofitelor din lacul refrigerent Cuciurgan, gradul de acoperire cu macrofite a suprafeţei lacului şi nivelul de acumulare a metalelor în plantele investigate. Diversitatea macrofitelor este reprezentată de 14 specii din 10 familii. Suprafaţa acoperirii cu helofite a lacului refrigerent constitue 498 ha (19%). Macrofitele lacului Cuciurgan sunt implicate activ în acumularea şi migrarea metalelor, în special Mn, Pb, Al, Ti Ni, Mo,V, Cu şi Zn. Nivelul de acumulare a metalelor în macrofite depinde de capacitatea de acumulare a speciei propriu-zise, dinamica metalelor în apă şi sedimente şi are un aspect sezonier.

Исследован видовой состав высшей водной растительности - макрофитов Кучурганского водохранилища, степени зарастания водохранилища и накоплении металлов водными растениями. Видовой состав макрофитов представлен 14 видами из 10 семейств. Площадь зарастания гелофитами водоема-охладителя составляет 498 га (19 %). Макрофиты Кучурганского водохранилища активно участвуют в накоплении и миграции металлов, главным образом Mn, Pb, Al, Ti Ni, Mo, V, Cu и Zn. Уровень накопления металлов в макрофитах зависит от видовой принадлежности растений, динамики содержания металлов в воде и донных отложениях водоема и носит сезонный характер.

Cuvinte-cheie
lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan, macrofite, gradul de acoperire cu vegetaţie, acumularea metalelor