Development of prudential supervision – strategic objective for National Bank of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1251 7
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-25 22:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.711(478) (7)
Денежное обращение. Банковское дело. Биржи (601)
SM ISO690:2012
URSU, Marin. Development of prudential supervision – strategic objective for National Bank of Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, pp. 101-106. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1857-4130

Development of prudential supervision – strategic objective for National Bank of Moldova
CZU: 336.711(478)
JEL: B26, D53, E58

Pag. 101-106

Ursu Marin
 
Academy of Economic Studies of Moldova
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2016


Rezumat

Currently, NBM does not have a well defined role in maintaining financial stability, but it has responsibilities in this area through regulation and prudential supervision of the banking sector. With this publication we aim to analyze the legal and regulatory framework governing financial stability and banking supervision in Moldova and offer solutions to improve them. In the context of current issues related to the critical situation in the banking sector, including the loss of credibility among the population and the development partners of Moldova, the development of oversight function should be an objective of strategic importance for the NBM

În prezent, BNM nu are un rol bine definit în menținerea stabilității financiare, dar aceasta are responsabilități în acest domeniu prin reglementarea și supravegherea prudentă a sectorului bancar. Odată cu publicarea acestui articol ne propunem să analizăm cadrul legal și de reglementare care guvernează stabilitatea financiară și supravegherea bancară în Republica Moldova și de a oferi soluții pentru a le ameliora. În contextul problemelor actuale cu privire la situația critică din sectorul bancar, inclusiv pierderea încrederii în rândul populației și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, dezvoltarea funcției de supraveghere ar trebui să fie un obiectiv de importanță strategică pentru BNM.

В настоящее время НБМ не имеет четко определенную роль в поддержании финансовой стабильности, но имеет обязанности в этой области путем регулирования и разумного надзора банковского сектора. С публикацией этой статьи мы намерены проанализировать нормативноправовую базу, регулирующей финансовую стабильность и банковский надзор в Республике Молдова и предлагать решения для ее улучшения. В контексте сегодняшних проблем, связанных с критической ситуации в банковском секторе, в том числе потери доверия среди населения и партнеров по развитию Республики Молдова, развитие функции надзора должно стать целью стратегического значение для BNM.

Cuvinte-cheie
bank, National Bank of Moldova, efficiency, financial stability,

bank supervision