Propagarea fluctuaţiilor de tensiune în reţelele de transport de energie electrică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
271 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-23 03:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.722 (2)
Электротехника (631)
SM ISO690:2012
HERMINA, Albert; GOLOVANOV, Nicolae; ELEFTERESCU, Luminița. Propagarea fluctuaţiilor de tensiune în reţelele de transport de energie electrică. In: Problemele Energeticii Regionale. 2016, nr. 2(31), pp. 48-54. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070

Propagarea fluctuaţiilor de tensiune în reţelele de transport de energie electrică

CZU: 621.316.722
Pag. 48-54

Hermina Albert1, Golovanov Nicolae2, Elefterescu Luminița1
 
1 Institute for Studies and Power Engineering,
2 Universitatea Politehnică din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2016


Rezumat

Modificările importante care au avut loc în sistemul energetic din România în ultimii ani prin reducerea puterii utilizate în sistem, a numărului şi puterii surselor clasice aflate în funcţiune precum şi prin implementarea surselor regenerabile de energie au determinat reducerea puterii de scurtcircuit (rigiditatea nodului) în punctele în care sunt conectaţi utilizatori perturbatori astfel că, în lipsa unor măsuri adecvate, rezultă perturbaţii peste nivelurile admise. În cadrul lucrării sunt analizate două zone din sistemul electroenergetic în care sunt conectaţi utilizatori care determină fluctuaţii de tensiune. Perturbaţiile sub forma fluctuaţiilor de tensiune care apar în aceste noduri pot depăşi valorile admise şi se pot propaga în reţeaua de transport afectând calitatea energiei electrice pe mari zone din sistem. Analiza efectuată pune în evidenţă influenţa puterilor de scurtcircuit în nodurile în care sunt conectaţi aceşti utilizatori şi subliniază faptul că în unele cazuri (de exemplu, linii deconectate pentru mentenanţă, oprirea grupurilor clasice din zonă) perturbaţiile din reţeaua de transport, transmise utilizatorilor de la tensiuni mai reduse pot avea valori mult peste cele admisibile. Codul tehnic al reţelelor de transport în vigoare nu face referire la fluctuaţii de tensiune, deoarece, de regulă, în RET s-a considerat că acest fenomen nu trebuie să existe.

Significant changes occurred in the power system in Romania in recent years by reducing the power used in the system, the number of classic power sources in operation as well as by implementing renewable energy sources, have determined short circuit power reduction (node rigidity) in the points where disturbing users are connected, that in the absence of adequate measures, result in disturbances above acceptable levels. The paper analyzes two power systems areas in which are connected users that cause voltage fluctuation. Disturbances as voltage fluctuations resulting in these nodes may exceed the acceptable values and can spread in the transmission network affecting power quality over large system areas. The analysis conducted reveals the influence of short circuit power in nodes where these users are connected and highlights the fact that in some cases (e.g. lines out of operation for maintenance, shutdown of classic units in the area) the disturbances in the transmission network sent to the users at lower voltages may have values above those allowed. Technical Code of existing power transmission network does not refer to voltage fluctuations, as a rule, in the electricity transmission network was considered that this phenomenon should not exist.

Значительные изменения, которые произошли в энергетической системе в Румынии в последние годы за счет снижения мощности, используемой в системе, количество и мощность классических источников в эксплуатации, а также внедрение возобновляемых источников энергии уменьшили мощность тока короткого замыкания (жесткость узла). В точках подключения пользователей, при отсутствии соответствующих мероприятий, возникнет превышение допускаемых уровней искажений напряжения. В статье проанализированы две области энергетической системы, в которой подключены пользователи, которые определяют колебания напряжения. Помехи в виде колебаний напряжения в этих узлах могут превышать допустимые значения и могут распространяться в сети передачи электроэнергии и влиять на качество электроэнергии в больших зонах системы. Проведенный анализ показывает влияние узлов мощности короткого замыкания, в которых подключены эти пользователи и отмечено, что в некоторых случаях (например, когда линии отключены для технического обслуживания, (остановка групп зоны) нарушения в сети передачи, влияющие на пользователей, могут иметь значительные значения выше допустимых. Технический кодекс существующих транспортных сетей не делает никаких ссылок эти явления, так как считалось, что это явление не должно существовать.

Cuvinte-cheie
fluctuaţii de tensiune,

reţelele de transport a energiei electrice