Semnificația infecției cronice nazofaringiene în artropatia inflamatorie la copii.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
340 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-19 10:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.211/22-002:616.72-002-053.2 (1)
Патология. Клиническая медицина (3278)
Нервная система. Невропатология. Неврология (222)
SM ISO690:2012
REVENCO, Ninel; GRIN, Olesea; BOGONOVSCHI, Livia; EREMCIUC, Rodica; FOCA, Silvia-Gabriela. Semnificația infecției cronice nazofaringiene în artropatia inflamatorie la copii.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2016, nr. 1(50), pp. 126-131. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011

Semnificația infecției cronice nazofaringiene în artropatia inflamatorie la copii.

CZU: 616.211/22-002:616.72-002-053.2
Pag. 126-131

Revenco Ninel12, Grin Olesea1, Bogonovschi Livia1, Eremciuc Rodica1, Foca Silvia-Gabriela12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 8 septembrie 2016


Rezumat

Introducere: Artropatia infl amatorie postinfecțioasă este o afecțiune frecventă în practica pediatrică, datorită incidenței crescute a patologiei respiratorii, ORL la copil. Utilizarea irațională a antibioticelor în tratament, a produs o creștere a antibiorezistenței germenilor. Scopul: Studiul particularităților clinice, a spectrului bacterian faringian la copii cu artropatie infl amatorie și patologie cronică ORL. Material și metode: Studiul, de tip retrospectiv, a inclus cercetarea a 163 de fi șe medicale a copiilor cu artropatie infl amatorie. Analiza susceptibilității bacteriene a fost efectuată prin metoda difuziunii discului. Rezultate: Analiza datelor a pus în evidență o oligoartrită infl amatorie acută (69,3%), asimetrică, cu implicarea articulațiilor membrului inferior (genunchi 77,3%, gleznă 36,8%) și coloanei vertebrale în 23,3%. Cei mai frecvenți agenți bacterieni izolați au fost: Str. ß hemoliticus în 61,3% și S.aureus în 59,5%, iar cu o incidență sub 2% - H.infl uenzae, E.colli, Kl.pneumoniae, Str.pneumoniae și Ps.aeruginosae. Antibioticograma a notat rezistență crescută a Str. ß haemolyticus penicilinele semisintetice: amoxicillina în 47,5% și amoxicilline/clavulanate în 20%. Rate înalte a antibiorezistenței au fost înregistrate și la macrolide: azitromicina in 45,2% și erythromicina în 37,2%. Cea mai mare rezistență a Str. ß haemolyticus a fost înregistrată la sulfamethoxazole/trimethoprim in 64,2%. Concluzii: Cel mai frecvent microorganism întâlnit la copii cu artropatie infl amatorie este Str. ß haemolyticus. Conform studiului nostru cea mai mare rezistență s-a înregistrat față de peniciline semisintetice și macrolide-antibiotice de primă linie în tratamentul infecțiilor ORL.

The role of chronic nasopharyngeal infection for the infl ammatory atrhropathy in children Background: Post infectious infl ammatory arthropathy is a common pathology seen in the pediatric practice, due to the high incidence of respiratory and ORL diseases in children. The irrational use of antibiotics has increased the antibacterial resistance of the pathogenic microorganisms.Aim: To analyze clinical features, bacterial biofi lms in the faringeal smear and the antibiogram in children with inflammatory arthritis. Methods and materials: We present a retrospective study which included 163 medical hystories of children with infl ammatory arthritis. The analyze of the antibacterial susceptibility was made by the disk diffusion method. Results: Data analyze put in evidence an acute, asymmetric, additive inflammatory oligoarthritis (69,3%), involvement of the lower extremity (knees- 77,3%, ankles- 36,8%), and symptomatic infl ammatory back pain (23,3%). As most frequent pathogenic bacterial strains was – Str. ß hemoliticus in 61,3% cases and S.aureus in 59,5% cases. Also were determined with an incidence below 2% - H.infl uenzae, E.colli, Kl.pneumoniae, Str.pneumoniae and Ps.aeruginosae. The antibiogram revealed the increased resistance of the Str. ß haemolyticus for the semisynthetic penicillins: amoxicilline in 47,5% cases and amoxicilline/clavulanate in 20% cases. High rates of antibiotic resistance was also assessed for the use of macrolides: azytromicin in 45,2% cases and erythromicin in 37,2% cases. The higher resistance of the Str. ß haemolyticus was established for the sulfamethoxazole/trimethoprim in 64,2% cases. Conclusions: The most frequent microorganism seen in children with infl ammatory arthropathy was the Str. ß haemolyticus. Based on our study, the higher resistance was for semisynthetic penicillin and macrolides – fi rst line antibiotics used for the treatment of ORL infections.

Роль хронической носоглоточной инфекции при воспалительной артропатии у детей Введение: Постинфекционная вoспалительная артропатия часто встречающееся заболевание в практике педиатра за счет высокой распространенности легочной патологии и патологии органов ЛOP у детей. Нерациональное назначение антибиотиков при лечении привело к росту антибиотикоустойчивости микроорганизмов. Цель: Исследование клинических особенностей, бактериальный спектр носоглотки у детей с воспалительной артропатией и хронической патологии органов ОРЛ. Материал и методы: В ходе ретроспективного исследования было проанализировано 163 историй болезни детей с воспалительной артропатией. Анализ бактериальной чувствительности был осуществлен методом диффузии диска. Результаты: Анализ данных выявил острый воспалительный олигоартрит (69,3%), с ассиметричным поражением нижних конечностей (коленого сустава - 77,3%, голеностопного сустава- 36,8%) и поражение позвоночника -23,3%. Наиболее частые бактериальные агенты выявленные при исследовании: Str. ß hemoliticus 61,3% и S.aureus в 59,5%, а с распространенностью <2% - H.infl uenzae, E.colli, Kl.pneumoniae, Str.pneumoniae и Ps.aeruginosae. Антибиотикограмма отметила повышшенную устойчивость Str. ß hemoliticus к полусинтетическим пеницилинам: амоксоцилин в 47,5%, амоксоцилин/клавуланат в 20%. Высокие показатели антибиотикоустойчивости были зарегистрированы и к макролидам: азитромицин 45,2% и эритромицин в 37,2%. Самая высокая устойчивость Str.ß haemolyticus выявлена к сульфаметаксазолу/ триметоприму в 64,2%. Выводы: Самым частым микроорганизмом у детей с воспалительной артропатией является Str. ß haemolyticus. По данным нашего обследования самая высокая устойчивость зарегистрирована к полусинтетическим пеницилинам и макролидам- антибиотикам первой линии при лечении инфекций органов ЛОР.

Cuvinte-cheie
artropatie infl amatorie, infecție nazofaringiană, Str. ß haemolyticus,

antibioticorezistență