Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
635 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-19 12:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77/.78.031 (1)
Коммерческое (торговое) право (1228)
SM ISO690:2012
BADICU, Iurie. Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale. In: Intellectus, 2016, nr. 2, pp. 41-46. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale
CZU: 347.77/.78.031

Pag. 41-46

Badicu Iurie
 
„Fabrica de Hituri“ SRL
 
Disponibil în IBN: 11 august 2016


Rezumat

Monetization of Creativity in the Republic of Moldova. Examples from Diff erent Areas of the Real Economy. Fructifi cation of creative ideas deals, conditionally, with the management of exploitation process. The signatory of the article also identifi es other adjacent elements, equally important for creativity monetization, namely: risk taking, adequate investment in the exploitation process, market conditions which depend on the demandsupply relationship, proper selection of new markets (target marketing). The author concludes that the business approach to the art contributes to business improvement and development, the creator using his works in the interest of society.

Монетизация творчества в Республике Молдова. Примеры из различных сфер реальной экономики. Воплощение творческих идей условно связано с менеджментом процесса освоения. Автор статьи определяет и другие, одинаково важные для монетизации творчества, сопутствующие элементы, а именно: принятие рисков, соответствующие инвестиции в процесс освоения, конъюнктура рынка, которая зависит от соотношения спроса и предложения, правильный выбор новых рынков сбыта (целевой маркетинг). Автор приходит к заключению, что приближение бизнеса к искусству способствует качественному и количественному росту бизнеса за счет использования произведений творца в интересах общества.

Monetizarea creativităţii in Republica Moldova. Exemple din diferite domenii ale economiei reale. Fructificarea ideilor creative ţine, condiţionat, de managementul procesului de valorificare. Semnatarul articolului identifică și alte elemente adiacente, la fel de importante pentru monetizarea creativităţii, și anume: asumarea riscului, investiţiile adecvate in procesul valorificării, conjunctura pieţei care depinde de relaţia cerere-ofertă, alegerea corectă a noilor pieţe de desfacere (marketingul de target). Autorul concluzionează că apropierea businessului de artă contribuie la ameliorarea și dezvoltarea afacerii, creatorul valorificindu-și operele in interesul societății.