Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
745 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-14 18:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.124+378.36-056.2 (1)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1934)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Adriana; PÂRVAN, Mariana. Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior. In: Revistă de știinţe socioumane . 2016, nr. 2(33), pp. 22-27. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior
CZU: 378.124+378.36-056.2

Pag. 22-27

Ciobanu Adriana, Pârvan Mariana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2016


Rezumat

În vederea pregătirii studenților pentru societatea UE din ce în ce mai mult bazată pe cunoaştere, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior li se solicită să dezvolte la studenți o nouă serie de abilităţi, ceea ce necesită adesea noi metode de predare. În plus, există o cerere crescândă pentru profesori de a preda în grupe care au studenți de culturi şi limbi materne diverse, cu niveluri diferite de competenţe şi mai cu seamă studenți cu dizabilități. Toate acestea pun problema dezvoltării unui curriculum de formare iniţială a profesorilor din instituțiile de învățământ superior care să sprijine formarea acestor deprinderi pedagogice moderne de educație incluzivă, să fie în concordanţă cu direcţiile noi în care se îndreaptă învăţământul superior.

In order to prepare students for EU society more and more increasingly based on knowledge, the teachers of higher educational institutions are required to develop student’s a new set of skills, which often require new teaching methods. Moreover there is an increasing demand for teachers to teach in groups of students who have different native languages and cultures, with different levels of skills and especially students with disabilities. All of these put the issue of development a curriculum for initial teacher training in higher education institutions, to support the formation of these modern pedagogical skills of inclusive education, to be consistent with the new directions in which higher education is headed.

Cuvinte-cheie
educație incluzivă, studenţi cu dizabilităţi, învăţământ superior, cadre didactice