Провокація підкупу у світлі практики Європейського суду з прав людини
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
462 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-20 15:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.352(477) (22)
Деяния против государства (558)
SM ISO690:2012
БЕРЕЗНЕР, Вікторія. Провокація підкупу у світлі практики Європейського суду з прав людини . In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016, nr. 2/1(18), pp. 103-107. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 2/1(18) / 2016 / ISSN 2345-1130

Провокація підкупу у світлі практики Європейського суду з прав людини

CZU: 343.352(477)
Pag. 103-107

Березнер Вікторія
 
Національний університет "Одеська юридична академія"
 
Disponibil în IBN: 16 iunie 2016


Rezumat

У статті простежується еволюція передбаченої кримінальним законодавством України норми щодо відповідальності за провокацію підкупу. Крізь призму рішень Європейського Суду з прав людини з’ясовується юридична природа цього злочину, а також виявляються певні розбіжності щодо його кваліфікації на національному та міжнародному рівнях. Робиться висновок про необхідність законодавчого закріплення чітких критеріїв щодо розмежування провокації підкупу та правомірних дій правоохоронців з його викриття. Пропонуються певні напрямки щодо удосконалення законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за провокацію підкупу. У відповідності до правових позицій Європейського Суду з прав людини наголошується на необхідності звільнення спровокованих осіб від кримінальної відповідальності за дачу – одержання неправомірної вигоди.

In this article is traced the evolution of norms, provided by Ukrainian legislation, related to the responsibility for bribery provocation. In terms of the resolution of European Court of Human Rights, in the article is examined the legal nature of this crime, and also are made evident the discrepancies in its qualification on the national and international levels. The conclusion is made concerning the necessity of legislative securing the precise criteria as for the distinguishing between the bribery provocation and legally valid actions of law enforcement officers, aimed at its disclosure. There are suggested certain directions as for the improvement of legislative regulation of criminal responsibility for bribery provocation. According to legal opinion of European Court of Human Rights, there is pointed out the necessity of the provoked officials to be released from criminal responsibility for giving or acceptance of unjustified profits.

Cuvinte-cheie
підкуп, провокація, підбурення, співучасть, справедливий судовий розгляд,

неправомірна вигода