Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1075 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-30 16:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.316.925:621.318.5 (1)
Электротехника (967)
SM ISO690:2012
CHIORSAC, Mihail; TURCUMAN, Lilia; TURTURICA, Natalia. Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 63-66. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070

Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate
CZU: 621.316.925:621.318.5

Pag. 63-66

Chiorsac Mihail1, Turcuman Lilia2, Turturica Natalia2
 
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 ianuarie 2016


Rezumat

Articolul este consacrat analizei principiilor de elaborare a protecţiei prin relee la scurtcircuite dintre fazele apropiate ale liniilor electrice aeriene (LEA) cu autocompensare în baza componentelor simetrice hexafazate. Se demonstrează, că scurtcircuitelor nesimetrice dintre fazele apropiate le corespunde apariția componentelor simetrice de secvență homopolară şi terțiară, ce poate servi ca factor de depistare a lor pentru realizarea protecției prin relee. Sunt prezentate schemele principiale electrice şi formulele de calcul a parametrilor pasivi a filtrelor de curent (tensiune) de secvență homopolară și terțiară și elaborată schema structural-funcțională a protecţiei prin relee la scurtcircuitele dintre fazele apropiate a liniilor electrice aeriene (LEA) cu autocompensare.

The article is devoted to the elaboration of the principle of relay protection against short circuits between the closely placed phases of higher voltage electrical line with self-compensation, based on the six phase’s symmetrical components. It is shown that the unsymmetrical short circuits between the closely placed phases are characterized by appearance of zero and tertiary sequences of symmetrical components. This fact can be used to choose them for relay protection. The electrical basic circuits and formulas for calculation of the passive parameters of zero and tertiary filters of currents (voltages) are done. It is presented the structural-functional basic circuit scheme for relay protection against short circuits between the closely placed phases of higher voltage electrical line with self-compensation.

Статья посвящена анализу принципов выполнения реле защиты от короткого замыкания сближенных фаз ЛЭП, основанной на компенсирующихся шестифазных симметричных составляющих. Показано, что короткие замыкания между сближенными фазами соответствует появлению симметричных составляющих униполярной и третичной последовательности, которые могут служить в качестве фактора обнаружения короткого замыкания для реализации релейной защиты. Представлены принципиальные электрические схемы и формулы для расчета пассивных параметров фильтров тока (напряжения) униполярной и третичной последовательности и выполнена структурно-функциональная схема релейной защиты при коротких замыканиях между сближенными фазами ЛЭП с самокомпенсацией.

Cuvinte-cheie
linii electrice aerieine cu autocompensare, scurtcircuite nesimetrice, componente simetrice hexafazate, filtre, schema structural-funcţională a protecţiei prin relee

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-41709</doi_batch_id>
<timestamp>1664843179</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<issue>3(29)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Chiorsac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Lilia</given_name>
<surname>Turcuman</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Natalia</given_name>
<surname>Turturica</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2015</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>63</first_page>
<last_page>66</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>