Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
231 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-13 14:06
SM ISO690:2012
PLOP, Aliona. Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii. In: Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), pp. 66-71. ISSN 1811-0770.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Naţională de Drept
Numărul 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770

Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii

Pag. 66-71

Plop Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 noiembrie 2015


Rezumat

Întreruperea cursului sarcinii sub imperiul unui consimţământ al femeii însărcinate reprezintă o circumstanţă cu relevanţă juridico-penală în planul antrenării răspunderii penale. Eventual, dacă sunt întrunite cerinţele de valabilitate, acordul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii poate îndeplini alternativ două funcţii, cu efecte juridice diametral opuse: 1) funcţia de cauză justificativă, având ca efect înlăturarea răspunderii penale a medicului obstetrician-ginecolog; 2) funcţia de semn secundar obligatoriu a laturii obiective – condiţie sine qua non pentru imputarea art.159 CP RM şi, implicit, de criteriu de demarcaţie între infracţiunea de provocare ilegală a avortului şi vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (art.151 CP RM). Pornind de la ideea că un acord eficient este raportat la caracterul neviciat al acestuia, pentru a putea decide asupra răspunderii penale de întrerupere a cursului sarcinii, în prezentul demers ştiinţific au fost analizate, dintr-o perspectivă juridico-penală, condiţiile de valabilitate ale consimţământului victimei

Interruption of gestation performed under consent of the pregnant woman represents a relevant circumstance in the realm of criminal prosecution. Eventually, if all the requirements for occurring criminal liability are on the hand, the consent of the pregnant woman can perform in an alternative manner two functions which have opposite legal effects: 1) function of a justifiable defense which will induce to excluding of criminal liability of the obstetrician-gynecologist; 2) function of the obligatory secondary item of the Actus Reus, which serves the condition of sine qua non for application of the article 159 Criminal code of the Republic of Moldova and, unconditionally, the criterion of delimitation between criminal offence of illegal performing of abortion, at one side, and inflicting of grievous bodily injury or another harm to the health (article 151 Criminal code of the Republic of Moldova). Taking into consideration that an authentic consent cannot be vicious, the present scientific research was dedicated to the analysis from a Substantive Criminal Law perspective of the possibility of occurring criminal liability in case when conditions of the consent are infringed

Cuvinte-cheie
întreruperea cursului sarcinii, consimţământul victimei, vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, semn constitutiv al infracţiunii.,

femeie însărcinată

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Roscov-Arcan, E.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Aplicarea testului t-Student &icirc;n cercetările bioecologice</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Adaptarea la condiţiile mediului reprezintă rezultatul acomodării treptate organismului viu la condiţiile variabile ale mediului. Anume instabilitatea condiţiilor de mediu este acel factor motric al procesului, care formează un grad &icirc;nalt de plasticitate ale reacţiilor adaptive ale organismului. Dinamica parametrilor morfofuncţionali ai animalelor depinde de variaţiile condiţiilor mediului extern [6, p.66]. Actualmente, studierea multilaterală a rolului unor factori ai mediului extern aparte asupra dinamicii efectivului numeric reprezintă una dintre cele mai actuale probleme ecologice fundamentale. Existenţa şi succesul oricărui organism sau ale oricărui grup de organisme depinde de un anumit complex de condiţii [5, p.277]. Condiţiile ecologice ale fiecărui bazin hidrografic, r&acirc;u, lac sunt practic unice, precum este unic şi genofondul populaţiilor hidrobionţilor, care sunt părţi componente ale acestor ecosisteme. Ca urmare,&nbsp;scade stabilitatea ecosistemului, se modifică productivitatea şi multe transformări devin ireversibile. &Icirc;n calitate de material biologic experimental a servit cultura de Paramecium caudatum Ehrnb &ndash; clasa Holotricha. Specia menţionată a fost studiată prin utilizarea metodologiei hidrobiologice clasice privind studiul parametrilor reproductivi ai populaţiilor, al prolificităţii, propuse de T.Sonnenborn (1970) [1, p.241]; K.Suhanova (1968) [3, p. 234 ]; К.Hausman (1988) [4, p.334]. Diviziunea celulară este mijlocul prin care, la etapa actuală de evoluţie a vieţii, celula perpetuează şi se &icirc;nmulţeşte [2, p.89]. Determinarea particularităţilor diviziunii celulare ca mijloc de reproducere a fost efectuată asupra clonului de laborator Paramecium caudatum. Investigaţiile ce vizează estimarea polimorfismului morfofuncţional la clonul P. caudatum au fost realizate prin etalonarea condiţiilor de creştere exponenţială a ratei de reproducere. &Icirc;n acest scop, toate organismele din cultivator au fost asigurate cu condiţii identice favorabile pentru dezvoltarea lor. &Icirc;n pofida faptului că populaţia parameciului a fost obţinută de la un singur exconjugant şi toţi indivizii ar trebui să fie identici din punctul de vedere al genotipului, totuşi s-a constatat că tulpina este destul de eterogenă cu variaţii ale efectivului &icirc;n limitele 9-84 indivizi şi ale ratei de reproducere &icirc;ntre 0,33-2,09 (Tab.). Rezultatele obţinute demonstrează că, &icirc;n ce priveşte reproducerea, populaţia Paramecium caudatum posedă o eterogenitate fiziologică bine exprimată pe toată perioada de cultivare&nbsp;Astfel, valorile maximale ale efectivului numeric depăşesc valorile minimale de 2,8-9,6 ori (Fig. 1). Polimorfismul intrapopulaţional depistat la clonul de laborator P. caudatum este &icirc;n deplină concordanţă cu mecanismul intrapopulaţional de reglare a efectivului numeric, care prevede prezenţa &icirc;n&nbsp;populaţie a cel puţin două genotipuri diferite, fiecare dintre care are prioritate &icirc;n anumite condiţii ecologice deosebite de cele optime, lărgind posibilităţile ei adaptive. Rata de reproducere &icirc;n decursul celor 10 zile este &icirc;n creştere, ating&acirc;nd valori maxime &icirc;n cea de-a 2-a şi a 7-a zi, cuprinse &icirc;ntre 41,05 şi 43,01%. Cu toate că frecvenţa relativă &icirc;n următoarele zile este mai redusă, av&acirc;nd valorile &icirc;ntre 20,83-36,96%, eliminări nu se observă. Aceleaşi legităţi se atestă şi &icirc;n cazul determinării ratei de reproducere &icirc;n funcţie de timp (ore). Cuantumul eterogenităţii se păstrează şi pentru domeniul respectiv de cercetare. Datele experimentale obţinute &icirc;n condiţii de laborator au permis determinarea timpului (ore) generaţiei de infuzorii. S-a stabilit corelaţia dintre timpul generaţiei, care este de 48-52,35 ore, şi rata de reproducere cu valorile de 0,11-8,88, la temperatura de 210 C (Fig. 2).Pe parcursul creşterii şi dezvoltării ciliatelor, apar o serie de modificări: numărul microorganismelor viabile este diferit, ritmul de diviziune este inegal &ndash; mare la &icirc;nceput şi apoi &icirc;n declin. S-a constatat că diviziunea binară la ciliate generează uniformitate pentru toate v&acirc;rstele de cultivare şi produce populaţii imense, numite clone, provenite dintr-o singură celulă.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>