Metode moderne de evaluare a efectului economic al indicaţtiilor geografice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
595 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-21 20:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:911.3:33 (12)
Коммерческое (торговое) право (1218)
Общая география. Систематическая география. Теоретическая география (119)
Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки (7670)
SM ISO690:2012
MOGOL, Natalia. Metode moderne de evaluare a efectului economic al indicaţtiilor geografice. In: Intellectus. 2014, nr. 4, pp. 36-42. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Metode moderne de evaluare a efectului economic al indicaţtiilor geografice

Modern Methods for Assessing the Economic Effect of Geographical Indications.

Современные методы оценки экономического эффекта географических указаний.

CZU: 347.77:911.3:33

Pag. 36-42

Mogol Natalia
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 27 aprilie 2015


Rezumat

Conceptul indicatiilor geografice este unul relativ nou (comparativ cu alte obiecte de proprietate intelectuală, istoria cărora începe încă din Evul Mediu). Din această cauză, la momentul actual nu dispunem de suficiente studii empirice privind eficienta economică a acestui sistem unic, în care converg sistemul de protectie a proprietătii intelectuale cu schemele de asigurare a calitătii. Totuși, pornind de la studiile existente, pot fi delimitate anumite metode de evaluare a efectului economic al indicatiilor geografice care ulterior vor putea fi utilizate și pentru măsurarea impactului dezvoltării sistemului indicatiilor geografice în Republica Moldova.

The concept of geographical indications is relatively new (compa-red to other objects of intellectual property, whose history began as far back as the Middle Age). There-fore, at present we do not have enough empirical studies on the economic e& ciency of this unique system wherein the intellectual property protection system converges with the quality assurance sche-mes. However, starting from existing studies, there can be classi! ed certain methods for assessing the economic eff ect of geographical indications which then could also be used to measure the impact of development of the system of geographical indica-tions in the Republic of Moldova.

Понятие географических указаний является относительно новым (по сравнению с другими объектами ин-теллектуальной собственности, чья история бе-рет свое начало еще со Средних веков). Поэтому в настоящее время мы не располагаем достаточ-ными эмпирическими исследованиями по вопро-сам экономической эффективности данной уни-кальной системы, в которой сводятся воедино си-стема охраны интеллектуальной собственности и схемы обеспечения качества. Тем не менее, ис-ходя из существующих исследований, можно вы-делить определенные методы оценки экономи-ческого эффекта географических указаний, кото-рые впоследствии можно будет использовать и для оценки влияния развития системы географи-ческих указаний в Республике Молдова

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Metode moderne de evaluare a efectului economic al indicaţtiilor geografice">
<meta name="citation_author" content="Mogol Natalia">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/12/23">
<meta name="citation_journal_title" content="Intellectus">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="36">
<meta name="citation_lastpage" content="42">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Metode%20moderne%20de%20evaluare%20a%20efectului%20economic%20al%20indicatiilor%20geografice.pdf">