Низький рівень диференціації та iндивідуалізації як одна з детермінант злочинності у виправних колоніях (кримінологічні аспекти)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
633 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-06 21:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9:343.8 (1)
Криминология. Криминалистика (585)
Исполнение наказания. Предупреждение преступлений (150)
SM ISO690:2012
CONOPELISCHII, Victor. Низький рівень диференціації та iндивідуалізації як одна з детермінант злочинності у виправних колоніях (кримінологічні аспекти) . In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2014, nr. 2(6), pp. 48-52. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130

Низький рівень диференціації та iндивідуалізації як одна з детермінант злочинності у виправних колоніях (кримінологічні аспекти)

CZU: 343.9:343.8
Pag. 48-52

Conopelischii Victor
 
Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС)
 
Disponibil în IBN: 27 octombrie 2014


Rezumat

У статті здійснено кримінологічний аналіз (характеристику) однієї з детермінант, що зумовлює злочинність та правопорушення у виправних колоніях України. Визначено, що неналежна ізоляція засуджених та інші прорахун- ки, які пов’язані з реалізацією на практиці принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у виді позбавлення волі, є причиною зростання рівня злочинності в установах виконання покарань. На підтвердження висунутої гіпотези та додатковим аргументом діалектичного зв’язку злочинності в установах виконання покарань і принципу диференціації та індивідуалізації наводиться статистична звітність щодо кількості засуджених, які беруться на профілактичний облік. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції з вирішення існуючих проблем з означеної тематики дослідження.

The article focuses on criminological analysis (characteristics) one of a determinant that leads to crime and offenses in the penal institutions in Ukraine. It is determined that the improper isolation of prisoners and other errors that are associated with the implementation into practice of the principle of differentiation and individualization of penal imprisonment is the cause of crime widening in the penal institutions. The statistical reports of prisoners who are taken into preventive registry are shown as an argument of hypothesis and further supporting of dialectical relation of crime in the penal institutions and the principle of differentiation and individualization. It is carried out the scientific-based proposals for solving of existing problems of the research.

Cuvinte-cheie
диференціація виконання покарань, індивідуалізація виконання покарань, засуджений до позбавлення волі, детермінанти злочинності.,

кримінологічна характеристика, виправна колонія