Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ (I)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
292 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-03 04:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902(498) (25)
Археология (553)
SM ISO690:2012
HÂNCEANU, George-Dan. Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ (I). In: Revista Arheologică. 2012, nr. 1-2(8), pp. 201-221. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ (I)

CZU: 902(498)
Pag. 201-221

Hânceanu George-Dan
 
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2013


Rezumat

În 2010 am continuat seria cercetărilor de suprafaţă începută în anii anteriori (2008-2009) şi ne-am axat pe zona bazinului Siret, în locuri în care nu s-au efectuat până în prezent periegheze sau săpături sistematice. Astfel, am revenit pe teritoriul comunei Stăniţa, mai exact la Poienile Oancei, unde în 2009 am identificat două situri (în punctul Dealul Hanului), unul neolitic şi altul aparţinând dacilor liberi, situate în preajma pârâurilor Pietrei şi Silişte, afluenţii Siretului. De această dată, am identificat la cca 2 km distanţă de staţiunile amintite o nouă aşezare (în punctul La Iaz), unde nivelul neolitic este suprapus de unul medieval (sec. XVI-XVII). Tot în 2010, ne-am îndreptat atenţia spre un areal complet necercetat, comuna Valea Ursului, şi anume terasa pârâului Glodeni, afluent al Siretului. Cu acest prilej, am descoperit două cuptoare de ars ceramică. Din cauza alunecărilor succesive de teren starea ambelor complexe era extrem de avariată, din ele păstrându-se cca 20-30%. Totuşi, din interiorul instalaţiilor s-a strâns o anumită cantitate de materiale ceramice, inclusiv bucăţi din grătarul cuptoarelor, care au permis datarea lor aproximativă între sec. XVII – maxim prima jumătate a sec. XVIII. Acest nivel este suprapus de altul, din care am extras câteva obiecte ce ieşeau din mal, cum ar fi o plăsea din os fragmentară, cuţite, cuie, o cataramă din fier, fragmente de sticlă, precum şi un inel sigilar din argint (în legenda câmpului fiind printre altele o coroană şi o cruce). Ultimele piese delimitează nivelul mai recent, încadrându-l în a doua jumătate a sec. XVIII – final de secol XIX. Conform inelului (purtat cu începere din a doua jumătate a sec. XVII/început de secol XVIII), putem distinge limita celor două straturi culturale undeva la primul sfert – maxim jumătatea sec. XVIII. Aşadar satul Glodeni, atestat, potrivit izvoarelor scrise, în prima jumătate a sec. XV, este confirmat şi prin intermediul descoperirilor arheologice, dovedindu-se existenţa a două niveluri de locuire din sec. XVII-XIX. De altfel, conform surselor documentare, de la jumătatea sec. XIX satul cunoaşte dese separări sau contopiri cu moşiile din preajmă, una dintre ele fiind Chiliile, nume predestinat unui aşezământ religios, situaţie susţinută şi de artefactul cu simbol creştin găsit în zona cuptoarelor. Îmbinarea informaţiilor scrise cu rezultatele arheologice permit estimarea locuirii satului Glodeni, de pe malul pârâului cu acelaşi nume, între începutul sec. XV – începutul veacului XIX, cca 400 ani zona respectivă fiind populată de generaţii succesive ale unei comunităţi medievale româneşti.

Археологические разведки на территории уезда Нямц (I). В 2010 г. была продолжена серия археологических разведок, начатых в 2008-2009 гг. Мы обследовали зону бассейна р. Сирет, где до 2008 не производились разведки или систематические раскопки. На территории коммуны Стэница, у с. Поениле Оанчей, в 2009 г. были открыты два памятника (в пункте Дялул Ханулуй), один неолитический и другой культуры свободных даков, расположенные вблизи речек Петрей и Силиште, притоков Сирета. На расстояние около 2 км от упомянутых поселений было обнаружено новое, в пункте Ла Яз, где неолитический слой находится под средневековым (XVI-XVII вв.). Так же, в 2010 г. было обращено внимание на совершенно неисследованную археологически территорию коммуны Валя Урсулуй. Здесь, на террасе речки Глодень, притока Сирета, были обнаружены остатки двух гончарных горнов. Из-за постоянных оползней степень сохранности обоих комплексов крайне неудовлетворительная (около 20-30%). В развалинах сооружений были найдены материалы, в том числе фрагменты решетки с продухами, позволяющие датировать приблизительно период их функционирования XVII – самое позднее первой половиной XVIII в. Над этим археологическим слоем расположен другой, из которого собрано несколько предметов (из обрыва): костяная накладка, ножи, гвозди, фрагменты стекла, железная пряжка, серебряное кольцо-печатка с изображением короны и креста. Последние находки датируют данный горизонт второй половиной XVIII – концом XIX в. Судя по печатке, которую носили со второй половины XVII – начала XVIII в., можно разделить эти два культурных уровня где-то в первой четверти – максимум в середине XVIII в. Таким образом, село Глодень, упоминаемое в письменных источниках в первой половине XV в., локализировано и археологически, с выделением двух уровней функционирования на протяжении XVII-XIX вв. Судя по известным документам, село со второй половины XIX в. претерпело изменение своих границ в отношении соседних селений, одно из которых – Килииле. Сопоставление письменных источников с данными археологии позволяют датировать существование села Глодень на берегу одноименной речки в пределах начала XV – начала XIX в. В этом пункте на протяжении около 400 лет проживало нескольких поколений румынского сообщества.

Recherches de surface sur le territoire du département de Neamţ (I). En 2010 on a continue dans la région du bassin de la rivière de Siret la série des recherches de surface qu’on a commencées dans les derniers ans (2008-2009) et on a abordé des lieux qui n’ont pas été signalés par les archéologues (soit par des recherches de surface ou par des fouilles systématiques). Ainsi, on est revenu sur le territoire de la commune Stăniţa, plus précisément à Poienile Oancei où, en 2009, on a identifié deux points d’intérêt – un site néolithique et un autre appartenant aux daces libres. Les deux points sont placés près des rivières Piatra et Silişte, deux affluents de Siret. Cette fois, à approximativement 2 km des stations sous mentionnées on a identifié un nouveau établissement (dans le point La Iaz) ou le niveau néolithique est superposé par un niveau médiéval (XVIème – XVI-Ième siècles). Toujours en 2010 on s’est dirigé vers une autre zone complètement inconnue, du point de vue archéologique, la commune Valea Ursului, plus exactement la terrasse du ruisseau Glodeni, affluent du Siret. À cette occasion on a découvert deux fours pour la céramique. À cause des glissements successifs de terrain les vestiges se présentent très détériorés (on a gardé seulement 20-30% de l’installation initiale). Pourtant on a réussi d’amasser des matériels céramiques (y compris des fragments provenant du décrottoir du four); ces fragments nous ont permis de dater la période de fonctionnement des fours dans l’intervalle du XVIIème siècle jusqu’à la première moitié du XVIIIème siècle. Ce niveau est superposé par un autre duquel on a extrait quelques objets qui apparaissaient dans le rivage – fragments de verre, manche fragmentaire en os, couteaux, clous, une boucle de ceinture en fer et un anneau sigillaire en argent (dans la légende du champ existent parmi les autres un couronne et une croix). Les dernières pièces délimitent le niveau le plus récent et l’encadrent dans l’intervalle de la deuxième moitie du XVIIIème siècle et la fin du XIXème siècle. C’est l’anneau (utilise en commençant de la deuxième moitie du XVIIème siècle - début du XVIIIème siècle) qui fixe les limites des deux niveaux – c’est le premier quart/la moitié du XVIIIème siècle. Ainsi le village Glodeni, attesté conformément aux sources écrites dans la première moitie du XVème siècle, est confirmé aussi par les découvertes archéologiques (qui témoignent sur l’existence des deux niveaux d’habitation des XVIIème jusqu’au XIXème siècle). En commençant de la moitié du XIXème siècle, les sources documentaires parlent de nombreuses séparations ou assimilations avec les domaines voisines; un de ces domaines s’appelle Chiliile, nom prédestiné pour un établissement religieux, la situation est confirmée par l’existence d’un objet avec un symbole chrétien trouvé dans la région des fours. La jonction des informations écrites avec les résultats des recherches archéologiques permet d’estimer que le village Glodeni fut habite pendant l’intervalle du début du XVème siècle jusqu’au début du XIXème siècle; c’est à dire, 400 ans pendant lesquels la région respective fut habitée par des générations successives d’une communauté médiévale roumaine.

Cuvinte-cheie
le ruisseau Glodeni, fours médiévales pour la céramique, vases-sac (pots), décor incisé, ornements polies