Lipcani „La Rabii” – un nou sit arheologic cu nivel de locuire hallstattian târziu în zona podişului Moldovei de Nord
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
630 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 03:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.02(478) (5)
Предыстория. Доисторические остатки, артефакты, древности (186)
SM ISO690:2012
LEVIŢKI, Oleg; SÎRBU, Ghenadie; BABII, Andrei. Lipcani „La Rabii” – un nou sit arheologic cu nivel de locuire hallstattian târziu în zona podişului Moldovei de Nord. In: Revista Arheologică. 2010, nr. 1(5), pp. 142-150. ISSN 1857-016X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Lipcani „La Rabii” – un nou sit arheologic cu nivel de locuire hallstattian târziu în zona podişului Moldovei de Nord

CZU: 902/903.02(478)
Pag. 142-150

Leviţki Oleg, Sîrbu Ghenadie, Babii Andrei
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Articolul introduce în circuitul ştiinţifi c materialele colectate la suprafaţa aşezării pluristratigrafi ce Lipcani „La Rabii”, recent descoperite, unde se identifi că şi un nivel de locuire din perioada hallstattiană târzie. Acesta, în baza ceramicii relevante privitor la tipurile morfologice şi motivele ornamentale, se încadrează în repertoriul siturilor grupului podolian de vest/podolo-moldav, cunoscut în zona Podişului Moldovei de Nord doar prin materialele necropolei tumulare Trinca „Drumul Feteştilor” şi a orizontului hallstattian târziu din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”.

Липкань «Ла Рабий» – позднегалльштаттский горизонт нового многослойного памятника в зоне Северо-Молдавского Плато. Статья вводит в научный оборот подъемный материал из нового археологического многослойного памятника Липкань «Ла Рабий», на котором идентифицируется и горизонт периода позднего галльштатта. Он был выделен по выразительным морфологическим типам и орнаментальным мотивам лепной керамики, относящейся к западно-подольской и подольско-молдавской группе памятников. Это третий памятник с подобными материалами, известными до этого в зоне Северо-Молдавского плато только по находкам из курганного могильника Тринка «Друмул Фетештилор» и позднегалльштаттского горизонта поселения Тринка «Изворул луй Лука».

Lipcani ”la Rabii” – the new archaeological site with Late Hallstatt level from the North Moldavian Plateau. The article presents the description of the artifacts collected from the surface of the multilayered archaeological monument Lipcani “La Rabii”, which among others includes also the Late Hallstatt level. The morphological type and ornamental pattern of ceramic vestiges permit to refer the described material to the West Podolian and Podolian-Moldavian group of monuments that was known in the area of North Moldavian Plateau only from the archaeological implements of the tumulus necropolis Trinca “Drumul Fetestilor” and the Late Hallstattian level of the Trinca “Izvorul lui Luca” settlement.

Cuvinte-cheie
settlement, Late Hallstatt, Lipcani, North Moldavian Plateau, Podolian-Moldavian group