Финальный палеолит Юго-Восточной Прибалтики: состояние изученности (по материалам Калининградской области)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1306 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-17 17:42
SM ISO690:2012
ДРУЖИНИНА, Ольга. Финальный палеолит Юго-Восточной Прибалтики: состояние изученности (по материалам Калининградской области). In: Stratum plus, 2010, nr. 1, pp. 277-286. ISSN 1608-9057.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Stratum plus
Numărul 1 / 2010 / ISSN 1608-9057 /ISSNe 1857-3533

Финальный палеолит Юго-Восточной Прибалтики: состояние изученности (по материалам Калининградской области)

Pag. 277-286

Дружинина Ольга
 
 
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

History of archaeological explorations in South-Eastern part of the Baltic region (Kaliningrad oblast of the Russian Federation, former East Prussia) began more than 160 years ago. Nevertheless, our knowledge of the Final Palaeolithic stage of the regional prehistory leaves much to be desired. The Final Palaeolithic materials from Kaliningrad oblast can be divided into two categories: first, occasional old (before 1941) finds of bone, antler, and fl int objects, most of which have subsequently been lost, and second, assemblages of several surveyed sites. Most of the latter are located in the northeast part of the region, in the lower reaches of the Sheshupe river. The sites near Nikolskoye on the right bank of the river have been known since 1972–1974, and the sites of Ryadino on the leſt bank were discovered and surveyed in 2006–2009. The collection of Nikolskoye consists of some 1,500 aeruginous flints, including blades with irregular dorsal pattern, endscrapers, two fragments of tanged points. The collection of Ryadino is dominated by endscrapers. There are also conical and prismatic cores. As to the cultural affiliation of the sites, it remains unclear. Judging by the evidence from the neighboring countries (Lithuania and Poland), the region under consideration seems highly promising for future archaeological explorations.

Istoria cercetării arheologice a sud-estului regiunii Baltice (teritoriul al regiunii contemporane Kaliningrad din Rusia, fosta Prusia Răsăriteană), are mai mult de 160 de ani. Cu toate acestea, din diferite cauze gradul de cercetare a monumentelor paleoliticului fi nal din regiunea Kaliningrad este extrem de scăzut. Datele arheologice cu privire la regiunea Kaliningrad, categorizate pentru o anumită perioadă istorică, sunt prezentate de două categorii: descoperiri sporadice din os, corn, silex, făcute în perioada antebelică, majoritatea lor fi ind pierdută până în prezent, şi materiale de pe situri cercetate o dată. Mai întâi de toate, este vorba de monumentele situate în nord-estul regiunii Kaliningrad, în zona cursului inferior al râului Şeşupe. Cele mai străvechi dintre acestea sunt situate pe a doua terasă de luncă. Acestora aparţine un grup de situri situate pe malul drept al râului Şeşupe în apropierea satului Nicolscoe (cunoscute din anii 1972–1974), precum şi mai multe situri de pe malul stâng al râului Şeşupe în apropierea satului Riadino, descoperite şi cercetate în anii 2006–2009. Numărul total din colecţia obiectelor din silex de pe siturile în apropierea satului Nicolscoe atinge 1500 de exemplare, printre care răzuitoare, inclusiv cele cu marginea înaltă de operare, plăci tăiate neregulat, două fragmente ale unor vârfuri de săgeată. Unelte de muncă în colecţia de pe situl Riadino sunt diverse, majoritatea reprezentând răzuitoare. Au fost descoperite nucleuri de două forme - cele conice cu o suprafaţă şi cele subprismatice. Deocamdată nu se pare posibil de a stabili cu certitudine identitatea culturală a siturilor descoperite în regiunea din epoca paleoliticului fi nal. În acelaşi timp sud-estul regiunii Baltice pare foarte promiţător cu privire la cercetările arheologice în continuare, după cum arată datele paleogeografi ce, precum şi analiza situaţiei istorico-culturale din zonele adiacente de pe teritoriul Lituaniei şi Poloniei.

История археологического изучения территории Юго-Восточной Прибалтики (совр. Калининградской области РФ, бывш. Восточной Пруссии) насчитывает более 160 лет. Тем не менее, в силу различных причин степень изученности памятников финального палеолита Калининградской области находится на крайне низком уровне. Археологические данные Калининградской области, отнесенные к данному историческому периоду, представлены двумя категориями: случайными находками из кости, рога, кремня, сделанными в довоенное время и к настоящему моменту в большинстве своем утраченными, и материалами единичных обследованных стоянок. Прежде всего, это памятники, расположенные в северо-восточной части Калининградской области в нижнем течении реки Шешупе. Наиболее ранние находятся на второй надпойменной террасе. К ним относится группа стоянок, расположенная на правом берегу р. Шешупе у п. Никольское (известны с 1972–1974 гг.), а также несколько стоянок на левом берегу р. Шешупе у пос. Рядино, открытые и обследованные в 2006–2009 гг. Общая численность коллекции кремневых предметов стоянок у пос. Никольское составляет 1500 экз., среди которых скребки, в том числе с высоким рабочим краем, неправильной огранки пластины, два обломка наконечников стрел. Орудия труда в коллекции стоянок Рядино разнообразны, большинство составляют скребки. Обнаружены нуклеусы двух форм — конусовидные одноплощадочные и подпризматические. Определить с уверенностью культурную принадлежность открытых в регионе памятников эпохи финального палеолита пока не представляется возможным. В то же время Юго-Восточная Прибалтика кажется очень перспективной в плане дальнейших археологических исследований, о чем свидетельствуют и данные палеогеографии, и анализ историко-культурной обстановки в сопредельных районах Литвы и Польши.

Cuvinte-cheie
Юго-Восточная Прибалтика, финальный палеолит, каменный и костяной инвентарь