Vaccinarea copiilor cu maladii alergice
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
136 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-29 18:27
SM ISO690:2012
MÎNDRU, Elena, BALAN, Angelina, CEBAN, Zinaida, CIOCHINĂ, Mariana, COJOCARI, Diana, DOROSEVICI, Nadejda, SPÎNU, Tatiana, GUITU, Marina, PRUTEAN, Valeria, GORELCO, Tatiana, REVENCO, Ninel, STASII, Ecaterina. Vaccinarea copiilor cu maladii alergice. In: Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova, 22-23 septembrie 2023, Chişinău. Chişinău: Taicom (Ridgeone Group), 2023, pp. 82-83. ISBN 978-9975-58-293-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova 2023
Conferința "Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 22-23 septembrie 2023

Vaccinarea copiilor cu maladii alergice

Vaccination of children with allergic diseases


Pag. 82-83

Mîndru Elena1, Balan Angelina1, Ceban Zinaida1, Ciochină Mariana1, Cojocari Diana1, Dorosevici Nadejda1, Spînu Tatiana1, Guitu Marina1, Prutean Valeria1, Gorelco Tatiana2, Revenco Ninel1, Stasii Ecaterina1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
 
Disponibil în IBN: 20 februarie 2024


Rezumat

Introducere. Vaccinarea joacă un rol esenţial în prevenirea bolilor infecţioase la nivel mondial. Cu toate acestea, prezenţa alergiilor la copii a generat îngrijorări legate de siguranţa administrării vaccinurilor. Pacienţii alergici sunt încurajaţi să practice aceleaşi măsuri publice de imunizare ca şi cei nonalergici, cu excepţia cazurilor foarte rare în care riscurile asociate vaccinării depăşesc beneficiile. Pe lângă spectrul infecţios, în special la imunodeprimaţi, la copiii cu astm bronşic statusul imun este un element de susceptibilitate suplimentară pentru boala infecțioasă. Scopul lucrării: a studia îndeplinirea Calendarului Național de Vaccinare și a determina evenimentele adverse postimunizare la copiii cu boli alergice. Material și metode. A fost realizat un studiu prospectiv, care a inclus studierea fișelor de boală a 2020 pacienți spitalizați în perioada 2020-2023 în secția alergologie și imunologie pediatrică din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Vârsta pacienților de la 1-18 ani, care sufereau de astm bronșic, dermatită atopică, urticarii acute și cornice, edem angioneurotic, dermatite toxic-alergice, rino-conjunctivite alergice. Rezultate. În urma studiului s-a constatat, că vaccinati conform Programului Național de Vaccinare au fost 1819 (90,3%) pacienți și respectiv 196 (9,7%) nu au fost vaccinați. Astfel, din numărul total de pacienți vaccinați 590 (32,4%) suferă de astm bronșic, 585 (32,1%) - urticarie și edem angioneurotic, 447 (24,5%) - dermatită atopică. În 68% cazuri copiii sufereau de sensibilizare la alimente: 46% - la acarieni; 42% - sensibilizare la animale domestice; 42% - sensibilizre la polen și 25% - alergie medicamentoasă. Evenimente adverse postimunizare (EAPI) s-au înregistrat cu frecvența de 48%. În majoritatea cazurilor au fost înregistrate semne clinice locale (58%), febra - 46,8% și cazuri unice de limfadenită fără fluctuații după BCG - 2 și 1 caz de convulsii febrile. Cazuri de anafilaxie în cohorta de pacienți studiați nu s-au notat. Concluzii. Evoluția clinică a maladiilor alergice la copil, inclusiv a astmului bronșic și dermatitei atopice, decurg cu dezvoltarea schimbărilor importante în statusul imun care reprezintă un element de susceptibilitate suplimentară pentru boala infecțioasă. De aceea pacienţii alergici sunt încurajaţi să practice aceleaşi măsuri publice de imunizare ca şi cei nonalergici, cu excepţia cazurilor foarte rare în care riscurile asociate vaccinării depăşesc beneficiile. La nivel global sunt necesare studii suplimentare pentru aprecierea răspunsului imun după vaccinarea copiilor cu maladii alergice.

Introduction. Vaccination plays an essential role in the prevention of infectious diseases worldwide. However, the presence of allergies in children has generated concerns about the safety of administering vaccines. Allergic patients are encouraged to practice the same public immunization measures as non-allergic ones, except for very rare cases in which the risks associated with vaccination outweigh the benefits. In addition to the infectious spectrum, especially in the immune depressive patients, in children with bronchial asthma, the immune status is an element of additional susceptibility to the infectious disease. Material and methods. A prospective study was carried out, which included the study of the medical records of 2020 patients hospitalized between 2020-2023 in the pediatric allergology and immunology section of the Mother and Child Institute. Age of patients from 1-18 years, who suffered from bronchial asthma, atopic dermatitis, acute and chronic urticaria, angioneurotic edema, toxic-allergic dermatitis, allergic rhino-conjunctivitis. Results. As a result of the study, it was found that 1819 (90.3%) patients were vaccinated according to the National Vaccination Program and 196 (9.7%) were not vaccinated. Thus, of the total number of vaccinated patients, 590 (32.4%) suffer from bronchial asthma, 585 (32.1%) - urticaria and angioneurotic edema, 447 (24.5%) - atopic dermatitis. In 68% of cases the children suffered from sensitization to food: 46% - to mites: 42% - sensitization to domestic animals; 42% - sensitization to pollen and 25% - drug allergy. Post-immunization adverse events (EAPI) were registered with a frequency of 48%. In most cases local clinical signs were recorded (58%), fever 46.8% and unique cases of lymphadenitis without fluctuations after BCG - 2 and 1 case of febrile convulsions. There were no cases of anaphylaxis in the patient cohort studied. Conclusions. The clinical evolution of allergic diseases in children, including bronchial asthma and atopic dermatitis, proceeds with the development of important changes in the immune status that represent an element of additional susceptibility to infectious disease. Allergic patients are therefore encouraged to practice the same public immunization measures as non-allergic ones, except in very rare cases where the risks associated with vaccination outweigh the benefits. Globally, additional studies are needed to assess the immune response after vaccination of children with allergic diseases.

Cuvinte-cheie
Vaccinare, copii, Astm bronşic, dermatită atopică, urticarie acută,

vaccination, children, bronchial asthma, atopic dermatitis, acute urticarial