Oryzalin induced polyploids demonstrated superior morphology and enhanced levels of essential oil production in Melissa officinalis.
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
104 1
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-12 14:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
346.545/.546:161.1UE (1)
Регулирование хозяйственного порядка и управления (93)
Логика. Эпистимология. Теория познания. Методология и логика науки (152)
SM ISO690:2012
GRIBINCEA, Lilia. Oryzalin induced polyploids demonstrated superior morphology and enhanced levels of essential oil production in Melissa officinalis.. In: EU: Building links to Eastern Partnership Countries, Ed. Ediția 1, 15-16 martie 2023, Chişinău. Chişinău: 2023, Ediția 1, pp. 59-66. ISBN 978-9975-175-46-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1, 2023
Conferința "EU: Building links to Eastern Partnership Countries"
Ediția 1, Chişinău, Moldova, 15-16 martie 2023

Oryzalin induced polyploids demonstrated superior morphology and enhanced levels of essential oil production in Melissa officinalis.

CZU: 346.545/.546:161.1UE

Pag. 59-66

Gribincea Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2024


Rezumat

În prezentul studiu sunt analizate, prin prisma reglementărilor Uniunii Europene, cele mai relevante aspecte ce țin de politicile Uniunii în domeniul concurenței. Politica în domeniul concurenței reprezintă un instrument esențial pentru buna funcționare a pieței interne. Totuși, schimbările economice, sociale, tehnologice și geopolitice impun evaluarea periodică a instrumentelor de politică în domeniul concurenței pentru a decide dacă acestea asigură atingerea obiectivului fundamental în materie de concurență sau dacă aceste instrumente trebuie adaptate. Sunt analizate prevederile art. 101, alin.(1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene care interzice acordurile anticoncurențiale, dar și cazurile în care prevederile alin.(1) ale art.101 pot fi declarate inaplicabile. Alte aspect relevante analizate se referă la interzicerea abuzului de poziție dominantă, controlul concentrărilor economice între întreprinderi, interzicerea ajutoarelor de stat, dar și posibilitatea aplicării derogărilor de la prevederile art.107, alin. (1) în cazul în care acestea sunt justificate prin obiective de politică specifice, cum ar fi abordarea unor perturbări economice grave sau din motive de interes european comun.

In the present study are analyzed, through the lens of European Union regulations, the most relevant aspects related to Union policies in the field of competition. Competition policy is an essential tool for the proper functioning of the internal market. However, economic, social, technological and geopolitical changes require periodic assessment of competition policy instruments to decide whether they achieve the fundamental competition objective or whether these instruments need to be adapted. The provisions of art. 101, paragraph (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union which prohibits agreements between undertakings are analyzed, but also the cases in which the provisions of paragraph (1) of art. 101 can be declared inapplicable. Other relevant aspects analyzed refer to the prohibition of the abuse of a dominant position, the control of economic concentrations between enterprises, the prohibition of state aid, but also the possibility of applying derogations from the provisions of art. 107, para. (1) if they are justified by specific policy objectives, such as addressing serious economic disruptions or for reasons of common European interest.

Cuvinte-cheie
concurenţă, piaţa internă, poziţie dominantă, practicile abuzive, acordurilor anticoncurențiale, ajutoare de stat, practici concertate,

Competition, Internal Market, dominant position, agreements between undertakings, aid granted by a Member State, concerted practices