Analysis of the insurance and facilitation of the financial sustainability of the pension system in the Republic of Moldova
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
219 3
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-28 12:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
369+330.59(478) (1)
Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. (915)
Национальное богатство. Валовой национальный продукт. Совокупный общественный продукт. Народнохозяйственные балансы. Национальные счета (218)
SM ISO690:2012
ROMAN, Ana Maria, SPÎNU, Ana. Analysis of the insurance and facilitation of the financial sustainability of the pension system in the Republic of Moldova. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, 2023, vol. 10, nr. 2(20), pp. 90-102. ISSN 2345-1424. DOI: https://doi.org/10.59642/JRTMED.2.2023.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Volumul 10, Numărul 2(20) / 2023 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483

Analysis of the insurance and facilitation of the financial sustainability of the pension system in the Republic of Moldova

DOI:https://doi.org/10.59642/JRTMED.2.2023.08
CZU: 369+330.59(478)
JEL: D60, E24, H55, I30

Pag. 90-102

Roman Ana Maria, Spînu Ana
 
Free International University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 1 ianuarie 2024


Rezumat

The objective of this article is to analyze the main macroeconomic aspects that directly have a major influence on ensuring the sustainability of the social protection system, including the pension system. The need to improve the financial sustainability of the pension system is required by increasing and unifying the conditions regarding the contribution period and retirement age, by increasing GDP and income from contributions and taxes, and by, by accumulating financial means in the reserve fund of state social insurance, ensuring a closer link between the state social security contributions paid and the amount of pension established for insured persons. Pension projections and the mobility of powers that are behind the foreseeable increase in pension expenditure, could meet political commitments to revise the pension system through a systemic or parametric reform of the PAYG scheme and the adjustment capacity of the selected pension indicators. The fundamental task of developing the system of social protection in the Republic of Moldova should be to improve the quality of life, welfare, and social peace. In turn, social insurance can contribute to the revival of the real economy, to the socio-economic progress of the country, as well as to the promotion of a positive image of Moldovan society at international level.

Obiectivul acestui articol constă în analiza principalelor aspecte macroeconomice care în mod direct au o influență majoră asupra asigurării sustenabilității sistemului de protecție socială, inclusiv asupra sistemului de pensii. Necesitatea îmbunătățirii sustenabilității financiare a sistemului de pensii se impune prin creșterea și unificarea condițiilor privind perioada de contribuție și vârsta de pensionare, prin creșterea PIB-ului și a veniturilor din contribuții și impozite, prin acumularea mijloacelor financiare în fondul de rezervă al asigurărilor sociale de stat, asigurarea unei legături mai strânse între contribuțiile de asigurări sociale de stat plătite și cuantumul pensiei stabilite pentru persoanele asigurate. Proiecțiile pensiilor și mobilitatea puterilor ce se află în spatele majorării previzibile a cheltuielilor cu pensiile, ar putea îndeplini angajamentele politice de revizuire a sistemului de pensii printr-o reformă sistemică sau parametrică a schemei PAYG, precum și prin capacitatea de ajustare a indicatorilor de pensii selectați. Sarcina fundamentală a dezvoltării sistemului protecției sociale din Republica Moldova ar trebui să fie îmbunătățirea calității vieții, a bunăstării și a păcii sociale. La rândul lor asigurările sociale pot contribui la revigorarea economiei reale, la progresul social-economic al țării, cât și promovarea unei imagini pozitive a societății moldovenești pe plan internațional.

Целью данной статьи является анализ основных макроэкономических аспектов, непосредственно влияющих на обеспечение устойчивости системы социальной защиты, включая пенсионную систему. необходимость повышения финансовой устойчивости пенсионной системы путем увеличения и унификации условий, касающихся периода уплаты взносов и возраста выхода на пенсию, увеличения ВВП и доходов от взносов и налогов; и путем накопления финансовых средств в резервном фонде государственного социального страхования, обеспечения более тесной связи между выплаченными государственными отчислениями по социальному обеспечению и размером пенсии, установленной для застрахованных лиц. Пенсионные прогнозы и мобильность полномочий, которые стоят за предсказуемым ростом пенсионных расходов, может выполнить политические обязательства по пересмотру пенсионной системы посредством системной или параметрической реформы системы СПОД и корректировочных возможностей отдельных пенсионных показателей. Основной задачей развития системы социальной защиты в Республике Молдова должно быть повышение качества жизни, благосостояния и социального мира. В свою очередь, социальное страхование может способствовать возрождению реальной экономики, социально-экономическому прогрессу страны, а также формированию позитивного имиджа молдавского общества на международном уровне.

Cuvinte-cheie
welfare, inflation, projection, social security, pension system,

bunăstare, inflaţie, proiecţie, securitate socială, sistem de pensii,

благосостояние, инфляция, прогнозирование, социальное обеспечение, пенсионная система