Schema semantico-sintactică a verbelor sinonime în limba română
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
190 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-24 15:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’367.625’373.421 (1)
Балканские романские языки (1465)
SM ISO690:2012
CONSTANTINOVICI, Elena. Schema semantico-sintactică a verbelor sinonime în limba română. In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Ed. 6, 16 mai 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, Ediția 6, pp. 22-29. ISBN 978-9975-3430-7-7. DOI: https://doi.org/10.52505/lecturi.2023.06.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6, 2023
Conferința "Lecturi în memoriam acad. Silviu Berejan"
6, Chişinău, Moldova, 16 mai 2023

Schema semantico-sintactică a verbelor sinonime în limba română

The Semantic-Syntactic Scheme of Synonymous Verbs in Romanian

DOI:https://doi.org/10.52505/lecturi.2023.06.03
CZU: 811.135.1’367.625’373.421

Pag. 22-29

Constantinovici Elena
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
 
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2023


Rezumat

În articol se face încercarea de a studia relațiile sinonimice ale verbului prin prisma schemei lui semantico-sintactice, cunoscut fiind faptul că verbul redă întreaga situație de comunicare ce include procesul și relațiile lui cu participanții la evenimentul descris. S-a urmărit cum, din acest punct de vedere, se diferențiază verbele unor serii sinonimice și dacă structura actanțială influențează alegerea sinonimului. În urma cercetărilor s-a demonstrat că avantajele analizei relației de omosemie cu implicarea schemei semantico-sintactice a verbelor sunt evidente, iar sinonimia verbului poate fi tratată cu mai multă precizie. Schema actanţială reprezintă configuraţia conceptuală a verbului. Iar schema sintactică reprezintă disponibilitățile combinatorii ale verbului. Suprapunându-le se pot urmări toate direcțiile în care un verb își guvernează determinanții. Astfel încât e lesne a vedea mișcările verbelor sinonime în contextele în care apar.

In the article, an attempt is made to study the synonym relations of the verb through the prism of its semantic-syntactic scheme, knowing that the verb renders the entire communication situation that includes the process and its relations with the participants of the described event. It was followed how, from this point of view, how the verbs of synonymous series are differentiated and whether the actant structure influences the choice of the synonym. As a result of the research, it was demonstrated that the advantages of the analysis of the homosemy relationship with the involvement of the semantic-syntactic scheme of the verbs are obvious, and the synonymy of the verb can be treated with more precision. The actantial scheme represents the conceptual configuration of the verb. And the syntactic scheme represents the combinatory availabilities of the verb. By superimposing them, one can trace all the directions in which a verb governs its determiners. So it is easy to see the movements of synonymous verbs in the contexts in which they appear.

Cuvinte-cheie
omosemie (sinonimie), verb, schemă semantico-sintactică, actant, rol tematic, serie sinonimică, sem suplimentar,

homosemy (synonymy), verb, semantic-syntactic scheme, actant, thematic role, synonymous series, additional sem