Garantarea dreptului fundamental la apă potabilă sanogenă – condiție indispensabilă pentru asigurarea sănătății populației
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
170 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-09 05:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.734:663.6:504.4.054(478) (1)
Основные права. Права человека. Права и обязанности граждан (907)
Вода для напитков и других промышленных целей. Минеральные и лечебные воды. Пищевой лед (6)
Угрозы окружающей среде (898)
SM ISO690:2012
GUCEAC, Ion, TROFIM, Alina. Garantarea dreptului fundamental la apă potabilă sanogenă – condiție indispensabilă pentru asigurarea sănătății populației. In: State, security and human rights: in digital era, 8-9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2023, Vol.2, pp. 13-27. ISBN 978-9975-62-531-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
State, security and human rights
Vol.2, 2023
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală"
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2022

Garantarea dreptului fundamental la apă potabilă sanogenă – condiție indispensabilă pentru asigurarea sănătății populației

Guarantee of the fundamental right to clean drinking water – essential condition for ensuring the health of the population

CZU: 342.734:663.6:504.4.054(478)

Pag. 13-27

Guceac Ion, Trofim Alina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
20.80009.1606.15 Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2023


Rezumat

The present scientific approach is dedicated to the right to water - a fundamental human right, considered an indispensable component of human life and dignity. In the opinion of the authors, the scientific debate on this subject is determined, to a large extent, by the poor quality of water resources in the Republic of Moldova, where in the last decades the problem of pollution of surface water and phreatic water, artesian waters is more and more current, but also by the need designing actions to improve the situation in the field. An important factor in this aspect is also the legislation of the Republic of Moldova, which does not impose clear obligations on public authorities to guarantee both qualitatively and quantitatively the population’s access to quality drinking water. The authors qualify the access to qualitative drinking water as one of the indispensable elements of the right of any person to a standard of living corresponding to ensuring health. The right to water is also qualified as one of the indispensable conditions for the exercise of several rights enshrined in international human rights instruments. In order to ensure the population with sanogenic drinking water, the authors plead for the harmonization of the normative framework and the need for coordinated multisectoral interventions by decision-makers at the national level, including the revision of the Constitution of the Republic of Moldova.

Prezentul demers științific este consacrat dreptului la apă - drept fundamental al omului, considerat o componentă indispensabilă a vieții și demnității umane. În opinia autorilor dezbaterea științifică a acestui subiect este determinate, în mare măsură, de calitatea proastă a resurselor de apă în Republica Moldova, unde în ultimele decenii problema poluării apelor de suprafață și a celor freatice, arteziene este tot mai actuală, dar și de necesitatea proiectării unor acțiuni de redresare a situației în domeniu. Un factor important în acest aspect este și legislația Republicii Moldova, care nu impune obligații clare autorităților publice de a garanta atât calitativ cât și cantitativ accesul populației la apă potabilă de calitate. Autorii califică accesul la apă potabilă de calitate, ca unul din elementele indispensabile ale dreptului oricărei persoane la un nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii. Dreptul la apă mai este calificat ca una din condițiile indispensabile pentru exercitarea mai multor drepturi consacrate în instrumentele internaționale privind drepturile omului. Pentru asigurarea populației cu apă potabilă sanogenă autorii pledează pentru armonizarea cadrului normativ și necesitatea unor intervenții multisectoriale coordonate a factorilor de decizie de nivel national, inclusive revizuirea Constituției Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
drinking water, sanogenic water, population health, the fundamental right to drinking water, availability, the quality, accessibility of drinking water resources,

apa potabilă, apă sanogenă, sănătatea populaţiei, dreptul fundamental la apă potabilă, disponibilitatea, calitatea, accesibilitatea resurselor de apă potabilă