Moldova Rămâne patria noastră
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
530 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-06-06 15:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.58:001(047.53) (1)
Международные блоки.Конфликты (96)
Наука и знание в целом. Науковедение. Организация умственного труда (873)
SM ISO690:2012
CUCEREANU, Viorica. Moldova Rămâne patria noastră . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2010, nr. 3(18), pp. 74-79. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461

Moldova Rămâne patria noastră

CZU: 327.58:001(047.53)
Pag. 74-79

Cucereanu Viorica
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Galuşcenco, O.</creatorName>
<affiliation>Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Динамика численности и ареал расселения молдаван в конце XIX – начале XXI веков
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2008</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-2049</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>молдаване</subject>
<subject>история</subject>
<subject>этнология</subject>
<subject>население</subject>
<subject>этническая территория</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>94(478):314.1"XVIII-XX"</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2008-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>На основе широкого круга источников, в первую очередь статистических, исследуется проблема численности и расселения молдаван. На рубеже XIX – XX вв. ареал их компактного проживания в основном стабилизировался. В первой половине XX в. в результате двух мировых войн, массовых репрессий, депортаций, голода 1932-1933 гг. и 1946-1947 гг. много людей погибло. Во второй половине XX в. численность молдаван существенно возросла и достигла в 1989 г. 3 млн. 352 тыс. человек. В начале XXI в. переписями населения только в Молдове, Украине и России зарегистрировано 3 млн. 173 тыс. молдаван.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>În baza a mai multor surse, în primul rând statistice, este examinatǎ problema numărului şi amplasǎri teritoriale a moldovenilor. La sfârşitul sec. XIX – înc. sec. XX arealul vieţuirii compacte a fost stabilit. În prima jumate a sec. XX un număr mare al populaţiei a decedat în timpul celor două războaie mondiale, în urma represiilor de masă, deportărilor, foametei din 1932-1933 şi din 1946-1947. În a doua jumătate a sec. XX numărul moldovenilor în URSS a sporit considerabil şi în 1989 se cifra la 3 mln. 352 mii de oameni. La înc. sec. XXI se înregistrau conform datelor resensămintelor populaţiei numai în Moldova, Ucraina şi Rusia 3 mln. 173 mii de moldoveni.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>On the basis of the collections audience of sources, first of all statistical, ones, the problem of number and geographiс setling of Moldovans is investigated. On the verge XIX-XX centuries, the area of their compact residing basically was stabilized. In the first half XX of century as a result of two world wars, mass, deportations, famine in 1932-1933 and 1946-1947 many repressions people were lost. The number of Moldovans in USSR essentially increased in the second half of the XX century and reached 3 million 352 thousand people in 1989. In the beginning of the XXI century the population censuses only in the Moldova, Ukraine and Russia registered 3 million 173 thousand Moldovans.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>