Фольклорные переводы и лексико-стилевые интерференции (Взаимосвязи восточнороманской и восточнославянской народной поэзии)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1739 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-12 11:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398+82.09 (1)
Фольклор в узком смысле (730)
Литературная критика и литературоведение (218)
SM ISO690:2012
ДРУМЯ, Луминица. Фольклорные переводы и лексико-стилевые интерференции (Взаимосвязи восточнороманской и восточнославянской народной поэзии). In: Revista de Etnologie şi Culturologie, 2008, nr. 4, pp. 5-75. ISSN 1857-2049.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Etnologie şi Culturologie
Numărul 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152

Фольклорные переводы и лексико-стилевые интерференции (Взаимосвязи восточнороманской и восточнославянской народной поэзии)
CZU: 398+82.09

Pag. 5-75

Друмя Луминица
 
Институт культурного наследия АНМ
 
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Основная цель данного исследования – изучение восточно-романских – восточно-славянских фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний в аспекте народного перевода, контаминации и роли лексического элемента в формировании стиля и поэтики произведения устного народного творчества. В монографии был проанализирован разножанровый и разноязычный материал (около 1 300 фольклорных текстов, из них 149 цитируются в работе), зафиксированный на территории Молдовы, Румынии, Украины.

Obiectivul de bază al cercetării rezidă în studierea interferenţei şi interacţiunii folclorului popoarelor est-romanice şi est-slave sub aspectul traducerilor populare, contaminării şi al rolului elementului lexic în formarea stilului şi poeticii creaţiilor populare orale. Studiul monografiei s-a axat pe material folcloric divers ca gen şi limbă (cca 1300 texte de folclor, inclusiv 149 citate în lucrare), înregistrat în pe teritoriile Republice Moldova, României şi Ucrainei.

The main aim of this scientific research is to study East-Romantic – East-Slavic folk-lore interconnections and interrelations in the aspect of folk-lore translation, contamination and the role of lexical element in the process of creation the stale and poetic of the folk-lore work. Multi-genre and multi-linguistic folk-lore works (approx. 1300 folk-lore texts, among them 149 were quoted in the scientific research) were analyzed. The folk-lore works were written in the territory of the Republic of Moldova, Romania and Ukraine.