Problema erorilor medicale în contextul sindromului burnout.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
302 15
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-28 16:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.287.1 (3)
Гигиена питания. Диетика. Принципы питания (189)
SM ISO690:2012
PISARENCO, Constantin, PISARENCO, Serghei. Problema erorilor medicale în contextul sindromului burnout.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2022, nr. 3(74), pp. 47-51. ISSN 1857-0011. DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.3-74.08
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(74) / 2022 / ISSN 1857-0011

Problema erorilor medicale în contextul sindromului burnout.

The problem of medical errors in the context of Burnout syndrome

Проблема медицинских ошибок в контексте синдрома выгорания

DOI:https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.3-74.08
CZU: 613.287.1

Pag. 47-51

Pisarenco Constantin1, Pisarenco Serghei2
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2023


Rezumat

Scopul. Să evidențieze semnificația și tendințele în rezolvarea problemei erorilor medicale în contextul sindromului de burnout. Materiale și metode. Cu ajutorul motorului de căutare Google Scholar și a bazelor bibliografice Medline, Web of Science, au fost selectate și analizate sursele literare și actele normative referitoare la problema în cauză, în funcție de frazele-cheie indicate. Rezultate. Epuizarea excesivă și epuizarea emoțională a medicilor (sindromul de burnout) reprezintă un risc direct pentru siguranța pacientului - medicii epuizați sunt mult mai probabil să facă greșeli. Identificarea și analiza erorilor relevante poate fi un pas către înțelegerea și corectarea acestora; care, pe de o parte, va îmbunătăți calitatea asistenței medicale și, pe de altă parte, va ajuta medicii să facă față consecințelor psiho-emoționale și juridice ale erorilor medicale. Concluzie. Sindromul de burnout prezintă un risc direct pentru siguranța pacientului. Prevenirea acestui sindrom îmbunătățește calitatea asistenței medicale, previne erorile medicale, consecințele lor legale și alte consecințe

Purpose. To highlight the significance and trends in solving the problem of medical errors in the context of the burnout syndrome. Materials and methods. With the help of the Google Scholar search engine and the Medline, Web of Science bibliographic databases, according to the key phrases, the literary sources and normative acts related to the studied problem were selected and analyzed. Results. Overstrain and emotional exhaustion of doctors (burnout syndrome) poses a direct risk to patient safety burned out doctors are much more likely to make mistakes. Identification and analysis of relevant errors can be a step towards their understanding and correction; which, on the one hand, will improve the quality of medical care, and on the other hand, will help doctors deal with the psycho-emotional and legal consequences of medical errors. Conclusions. The burnout syndrome poses a direct risk to patient safety. Prevention of this syndrome improves the quality of medical care, prevents medical errors, their legal and other consequences

Цель. Осветить значение и тенденции решения проблемы врачебных ошибок в контексте синдрома выгорания. Материалы и методы. С помощью поисковой системы Google Scholar и библиографических баз данных Medline, Web of Science по ключевым фразам отобраны и проанализированы литературные источники и нормативные акты, относящиеся к изучаемой проблеме. Результаты. Чрезмерная утомляемость и эмоциональное истощение врачей (синдром выгорания) представляет собой прямой риск для безопасности пациентов – измученные врачи гораздо чаще допускают ошибки. Выявление и анализ соответствующих ошибок может стать шагом к их пониманию и исправлению; что, с одной стороны, повысит качество медицинской помощи, а с другой поможет врачам справиться с психоэмоциональными и правовыми последствиями врачебных ошибок. Выводы. Синдром эмоционального выгорания представляет прямой риск для безопасности пациентов. Профилактика этого синдрома повышает качество медицинской помощи, предотвращает врачебные ошибки, их правовые и другие последствия.

Cuvinte-cheie
Sindromul burnout, eroare medicală, psihologie, răspundere juridică,

burnout syndrome, medical error, psychology, legal liability,

синдром выгорания, врачебная ошибка, психология, юридическая ответственность