Seria sinonimică în terminologia medicală
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
379 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-31 17:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’373.421:61 (2)
Языкознание и языки. Лингвистика (5123)
Mедицинские науки (11242)
SM ISO690:2012
COSTIN, Viorica. Seria sinonimică în terminologia medicală. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare, Ed. 16, 20 octombrie 2022, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2022, Ediţia 16, pp. 457-467. ISBN 978-9975-3518-8-1. DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.49
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 16, 2022
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
16, Chişinău, Moldova, 20 octombrie 2022

Seria sinonimică în terminologia medicală

The Synonymous Series in Medical Terminology

DOI:https://doi.org/10.52505/filomod.2022.16.49
CZU: 81’373.421:61

Pag. 457-467

Costin Viorica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2022


Rezumat

Synonymy in medical terminology is a natural phenomenon, an indispensable attribute of specialized language, triggered by the continuous evolution of medical science, which implicitly reveals new aspects, new valences, specialized knowledge that needs to be designated. The purpose of our paper is to reveal the role of synonymous series in structuring the language semantic dimension through the organic exteriorization of the semantic aspects of similarity at the level of lexemes in medical terminology. We also pay special attention to numerically different synonymous series (bi-member and poli-member) as well as the place they hold in medical language at all three lexical levels (non-terminological, scientific and terminological). Finally, aspects related to the research of synonyms are discussed based on the semantic, integral and differential characteristics, which make possible the semantic nuance in the paradigms they form (structure of the synonymous series, core, periphery, etc.).

Sinonimia în terminologia medicală este un fenomen firesc, un atribut indispensabil al limbajului specializat, declanșat de evoluția continuă a științei medicale, care, implicit, relevă noi aspecte, noi valențe, cunoștințe specializate care se cer desemnate. Scopul lucrării noastre este de a prezenta rolul seriilor sinonimice în structurarea dimensiunii semantice a limbii, prin exteriorizarea organică a aspectelor semantice de similitudine, la nivel de lexeme în terminologia medicală. O atenţie aparte o alocăm și seriilor sinonimice numeric diferite (bimembre și polimembre), precum și locului pe care îl dețin ele în limbajul medical, la toate cele trei niveluri lexicale (neterminologic, științific și terminologic). În final se iau în discuție aspecte ce țin de cercetarea sinonimelor în baza caracteristicilor semantice, integrale și diferențiale, care fac posibilă nuanțarea semantică în paradigmele pe care le formează (structură a seriei sinonimice, nucleu, periferie etc.).

Cuvinte-cheie
synonym, synonymous series, medical terminology, lexicon, seme, synonymous paradigm.,

sinonim, serie sinonimică, terminologie medicală, lexic, SEM, paradigmă sinonimică.