Volvulusul de sigmoid în sarcină
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
368 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-12 23:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.349-007.59:618.3 (1)
Заболевания пищеварительной системы. Болезнь пищеварительного тракта (1843)
SM ISO690:2012
ŞCERBATIUC-CONDUR, Corina, MIŞINA, Ana, ŞOR, Elina, MIŞIN, Igor. Volvulusul de sigmoid în sarcină. In: Arta Medica , 2022, nr. 3(84), pp. 25-31. ISSN 1810-1852. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7305584
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Volvulusul de sigmoid în sarcină

Sigmoid volvulus in pregnancy

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7305584
CZU: 616.349-007.59:618.3

Pag. 25-31

Şcerbatiuc-Condur Corina12, Mişina Ana3, Şor Elina21, Mişin Igor12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
 
Disponibil în IBN: 9 noiembrie 2022


Rezumat

Obiective. Volvulusul de sigmoid în sarcină are o incidență scăzută, dar prezintă o provocare pentru clinicieni, din contul lipsei semnelor patognomonice și care mimează un șir de patologii acute, dar care necesită abordare diferită. Diagnosticul precoce este absolut necesar pentru evitarea apariției complicațiilor, fiind demonstrată relativitatea dintre durata crescută de la debut și mortalitate. Investigațiile imagistice, așa ca radiografia, tomografia computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică oferă datele necesare pentru stabilirea diagnosticului, fiind prezente semne certe caracteristice ale acestei patologii. Tratamentul este orientat spre reechilibrarea volemică și hidroelectrolitică, urmată de rezolvare endoscopică, în cazul absenței perforației. Prezența acestei complicații impune tratament chirurgical. Scopul lucrării a fost evaluarea particularităților clinice, paraclinice și evolutive ale acestei patologii, pentru diagnosticarea precoce. Materiale și metode. Pentru realizarea acestui articol au fost studiate sursele bibliografice din baza de date on-line PubMed, Google Scholar, Medline. Căutarea a fost efectuată după următoarele cuvinte cheie: „sigmoid volvulus’’, „pregnancy”, „sigmoid torsion”. A fost cercetată și procesată informația despre manifestările clinice caracteristice, metodele de diagnostic și opțiunile de tratament, datele colectate fiind analizate și comparate. Rezultate. Volvulusul de sigmoid prezintă un tablou clinic de ocluzie intestinală, și poate mima un spectru larg de patologii acute chirurgicale și obstetricale. Diagnosticul imagistic este eficient, fiind prezente o serie de semne caracteristice. Decompresia și detorsiunea endoscopică este procedura standartă în cazul lipsei perforației, cu o rată de succes foarte mare, și care poate fi repetată la necesitate, pentru temporizarea nașterii, în cazul pacientelor cu termen de gestație mic, cu ulterioară rezolvare chirurgicală postpartum. Concluzii. Volvulusul sigmoid gestațional este o patologie rară, care necesită o diagnosticare precoce pentru evitarea complicațiilor evolutive. Pacientele gravide cu volvulus de sigmoid trebuie abordate de o echipă multidisciplinară. Apariția perforației este indicație pentru tratament chirurgical în mod urgent, indiferent de termen.

Objectives. Sigmoid volvulus in pregnancy has a low incidence, but presents a challenge for clinicians, due to the lack of pathognomonic signs and mimicking a series of acute pathologies, but requiring a different approach. Early diagnosis is absolutely necessary to avoid the occurrence of complications, as the relativity between the increased time since onset and mortality has been demonstrated. Imaging investigations, such as radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging, provide the necessary data for establishing the diagnosis, being certain characteristic signs of this pathology. The treatment is oriented towards volume and hydroelectrolytic rebalancing, followed by endoscopic resolution, in the absence of perforation. The presence of this complication requires surgical treatment. The aim of the study was the evaluation of the clinical, paraclinical and evolutive features of this pathology, for early diagnosis. Materials and methods. To create this article, the bibliographic sources from the PubMed, Google Scholar and Medline online database were studied. The search was performed using the following keywords: "sigmoid volvulus", "pregnancy", "sigmoid torsion". Information on characteristic clinical manifestations, diagnostic methods and treatment options was researched and processed, and the collected data was analyzed and compared. Results. Sigmoid volvulus presents a clinical picture of intestinal occlusion, and can mimic a wide spectrum of acute surgical and obstetric pathologies. Imaging diagnosis is effective, as a series of characteristic signs are present. Endoscopic decompression and torsion is the standard procedure in the absence of perforation, with a very high success rate, and which can be repeated if necessary, to delay delivery in the case of patients with a short gestation period, with subsequent postpartum surgical resolution. Conclusions. Gestational sigmoid volvulus is a rare pathology that requires an early diagnosis to avoid evolutionary complications. Pregnant patients with sigmoid volvulus should be approached by a multidisciplinary team. The occurrence of perforation is an indication for immediate surgical treatment, regardless of the term.

Cuvinte-cheie
volvulus de sigmoid, sarcina,

sigmoid volvulus, pregnancy

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Volvulusul de sigmoid &icirc;n sarcină">
<meta name="citation_author" content="Şcerbatiuc-Condur Corina">
<meta name="citation_author" content="Mişina Ana">
<meta name="citation_author" content="Şor Elina">
<meta name="citation_author" content="Mişin Igor">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/11/09">
<meta name="citation_journal_title" content="Arta Medica ">
<meta name="citation_volume" content="84">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="25">
<meta name="citation_lastpage" content="31">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/25-31_34.pdf">