The representation of self in class activities based on proverbs and sayings
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
358 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-06 05:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.9+81'373.2 (1)
Фольклор в узком смысле (752)
Языкознание и языки. Лингвистика (5177)
SM ISO690:2012
DUMITRU, Cosmina Nicoleta. The representation of self in class activities based on proverbs and sayings. In: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației, Ed. Partea 2, 3 iunie 2022, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic" SRL, 2022, Vol.9, Partea 2, pp. 398-405. ISSN 2587-3563.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2022
Conferința "Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației"
Partea 2, Cahul, Moldova, 3 iunie 2022

The representation of self in class activities based on proverbs and sayings

Reprezentarea sinelui în activități care au la bază proverbe și zicători

CZU: 398.9+81'373.2

Pag. 398-405

Dumitru Cosmina Nicoleta
 
Școala Gmnazială „George Emil Palade”, Ploiești
 
 
Disponibil în IBN: 2 noiembrie 2022


Rezumat

Lucrarea de față s-a conturat în urma parcurgerii de-a lungul anului școlar precedent, împreună cu una dintre clasele a VI-a din încadrare, a unui curs opțional de tip Curriculum la Decizia Școlii. Disciplina a fost intitulată „Reading to Learn” și a vizat stimularea interesului elevilor pentru lecturarea unor texte variate, urmărind sensibilizarea interculturală și dezvoltarea competențelor de comunicare, totul pornind de la premisa că învățarea oricărei limbi străine se produce concomitent cu însușirea unor aspecte specifice culturii în care s-a dezvoltat limba vizată. Aproape orice tip de text (proverbul fiind inclus în listă) poate servi drept punct de plecare în sublinierea unor stereotipuri culturale, în evidențierea naturii plurifațetate a sinelui și în prezentarea diversității culturale. Unul dintre conținuturile tematice incluse în programa disciplinei a avut la bază utilizarea proverbelor în cadrul activităților orei de limba engleză, cu intenția de a îi ajuta pe elevi să observe și să explice specificitatea culturală și diversele aspecte ale identității. Pe de o parte, dimensiunile reduse ale proverbelor nu descurajează elevii; dimpotrivă, îi motivează să parcurgă sarcinile de lucru și să dorească să ia parte la activități, să producă mesaje în limba engleză și să își exprime opiniile în legătură cu subiectul. Pe de altă parte, proverbele ilustrează adesea modul în care oamenii generalizează idei, transmit sfaturi și înțelepciune sau experimentează apartenența la un anumit grup social. Lucrarea va prezenta procedurile și rezultatele activităților bazate pe aceste texte de dimensiuni reduse (proverbele), derulate împreună cu elevii mei în cadrul disciplinei opționale mai sus precizate.

This paper was prompted by my last year experience of teaching an optional course to some of my 6th graders. The course was entitled ‘Reading to Learn’ and the main focus was to enhance students’ appetite for reading various texts while pursuing intercultural awareness and communicative competence, starting from the assumption that the acquisition of any target language comes along with aspects of the culture within which it has appeared and developed. Almost any type of text (the proverb included) can serve as a starting point in underlining cultural stereotypes, in emphasizing the multifaceted nature of the self and in pointing out cultural diversity. One of the topics included in the course curriculum was based on the use of proverbs in class activities, with the clear intention to help students notice and explain cultural specificity and aspects of the multifaceted identity. On the one hand, the typical short length of proverbs does not scare away the students; rather, it motivates them to carry out the tasks and to willingly take part in activities, to produce language and express their views regarding the topic. On the other hand, more often than not, proverbs are illustrative of the way in which people generalize ideas, pass on advice and wisdom or experience belongingness to a certain group of individuals. The current paper will outline the procedures and the findings of the activities based on these small units of text (proverbs) carried out with my pupils within the above mentioned optional course.

Cuvinte-cheie
proverb, zicătoare, înţelepciune, stereotip, cultură, identitate culturală, Sine,

proverb, saying, wisdom, stereotype, culture, cultural identity, self