A comparative analysis of information warfare theories in the US and Russia’s oficial documents
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
127 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
659.3:004.73(73+470) (1)
Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью (306)
Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети (393)
SM ISO690:2012
STRATAN ILBASMIȘ, Violeta. A comparative analysis of information warfare theories in the US and Russia’s oficial documents. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării), 2022, nr. 11(01), pp. 129-135. ISSN 2587-4446. DOI: 10.5281/zenodo.5816643
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Numărul 11(01) / 2022 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454

A comparative analysis of information warfare theories in the US and Russia’s oficial documents

O analiză comparativă a teoriei războiului informațional în documentele oficiale ale SUA şi Rusiei

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816643
CZU: 659.3:004.73(73+470)

Pag. 129-135

Stratan Ilbasmiș Violeta
 
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2022


Rezumat

This paper discusses the Russian and American information warfare theory perspectives pointed out in these countries’ official documents. In order to provide an exhaustive presentation of the theoretical differences, several official documents were consulted and the most relevant features were emphasised in the paper. The article argues that both approaches are in no way a new phenomenon. After underlining the essential theoretical concepts and related terminology, the article focuses on pointing out the main differences and similarities between these two countries’ information warfare theories. The article concludes that both Information Warfare perspectives are continuously evolving and developing. Also, it should be mentioned that the USA documents are focusing more on the technical area of information warfare, whilst the Russian theory, in addition to technical dimension, emphasizes the information-psychological aspect of this concept as well.

În acest articol sunt analizate teoriile războiului informațional din perspectivă americană și rusă, teorii care se regăsesc în documentele oficiale ale acestor două țări. Pentru a oferi o prezentare exhaustivă a diferențelor teoretice ale acestor teorii, au fost analizate surse oficiale şi cele mai importante aspecte au fost accentuate în acest articol. Se menționează că ambele perspective, atât cea rusă, cât şi cea americană, nu reprezintă un fenomen nou. După ce au fost subliniate conceptele teoretice esențiale şi explicată terminologia aferentă, în articol sunt prezentate principalele diferențe şi afinități dintre teoriile propuse de aceste două țări. Autorul conchide că ambele teorii sunt în continuă evoluție şi dezvoltare. De asemenea, trebuie de menționat că documentele părții americane se concentrează mai mult pe dimensiunea tehnică a conceptului de război informațional, în timp ce teoria rusească, pe lângă dimensiunea tehnică, pune un mare accent pe dimensiunea informațional-psihologică a acestui concept.

Cuvinte-cheie
information warfare, USA, Russia, information strategy, information dominance, mass media, information security, modern conflicts, propaganda,

război informațional, SUA, Rusia, strategie informațională, dominare informațională, mass media, securitate informaţională, conflicte moderne, propaganda