Teaching oral communication to young children in schools
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
189 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-23 19:46
SM ISO690:2012
PETCU, Tatiana. Educația comunicării orale la elevii de vârstă școlară mică. In: Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, Ed. 2, 12-13 noiembrie 2021, Chisinau. Chişinău: CEP UPC, 2021, Ediția 2, pp. 262-268. ISBN 978-9975-46-583-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2021
Conferința "Educația din perspectiva concetului Clasa Viitorului"
2, Chisinau, Moldova, 12-13 noiembrie 2021

Teaching oral communication to young children in schools

Educația comunicării orale la elevii de vârstă școlară mică


Pag. 262-268

Petcu Tatiana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 5 octombrie 2022


Rezumat

The main activity of the pupil is learning, there is no act of learning without communication, this being used in teaching - learning - assessment of all disciplines. Communicating effectively means being a good speaker as well as a listener. The fundamental purpose of the Romanian language discipline in primary school is to develop the language and verbal skills through which the student has the opportunity to express his ideas, opinions and feelings. Communication integrates words, behaviors, attitudes and all paralanguages. Oral communication education in primary school has a favorable influence on their entire intellectual development. At this age, children's language is improved phonetically, vocabulary is enriched, pupils begin to master the meaning of many words.

Principala activitate a elevului este învățarea, nu există act de învățare fără comunicare, aceasta fiind folosită în predarea – învăţarea – evaluarea tuturor disciplinelor. A comunica eficient înseamnă a fi un bun vorbitor, cât și ascultător. Scopul fundamental al disciplinei limba română în clasele primare este de a dezvolta limbajul și deprinderile verbale prin intermediul cărora elevul are posibilitatea să-și exprime ideile, opiniile și sentimentele. Comunicarea integrează vorbele, comportamentele, atitudinile și toate paralimbajele. Educația comunicării orale la şcolarii mici are o influenţă favorabilă pentru întreaga evoluţie intelectuală a acestora. La această vârstă limbajul copiilor se perfecționează sub aspect fonetic, se îmbogățește vocabularul, elevii încep să stăpânească semnificaţia multor cuvinte.

Cuvinte-cheie
communication, sender, receiver, message, teacher, student, development, lesson.,

comunicare, emiţător, receptor, mesaj, învăţător, elev, dezvoltare, lecție.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Educația comunicării orale la elevii de v&acirc;rstă școlară mică">
<meta name="citation_author" content="Petcu Tatiana">
<meta name="citation_publication_date" content="2021">
<meta name="citation_collection_title" content="Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 2">
<meta name="citation_firstpage" content="262">
<meta name="citation_lastpage" content="268">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-262-268.pdf">