Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-19 15:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/903.5:56 (3)
Предыстория. Доисторические остатки, артефакты, древности (250)
Палеонтология (118)
SM ISO690:2012
СЕКЕРСКАЯ, Елена, СИНИКА, Виталий. Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.. In: Revista Arheologică, 2022, nr. 1(18), pp. 73-97. ISSN 1857-016X. DOI: 10.5281/zenodo.6979354
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Arheologică
Numărul 1(18) / 2022 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144

Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.

Animals in the funerary rite of the Scythians on the left bank of the Lower Dniester in the 3rd-2nd centuries BC

Animalele în ritualurile funerare și comemorative ale sciților din stânga Nistrului Inferior în secolele III-II a.Chr.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6979354
CZU: 902/903.5:56

Pag. 73-97

Секерская Елена1, Синика Виталий2
 
1 Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2022


Rezumat

The article publishes the results of the study of the archaeozoological collection from the Scythian barrows and graves of the 3rd-2nd centuries BC on the left bank of the Lower Dniester. The materials are presented in various categories – sacrificial food, the remains of funeral feasts, animals accompanying the owners and antler inventory, and testify to the changes that have taken place in the funerary rites of the Scythian of the Lower Dniester region. When choosing sacrificial food, preference was given to the left front part of the carcasses of horses, the front parts of the carcasses of a domestic bull with a slight predominance of the left side and the right front part of the carcasses of sheep. A significant predominance of domestic bull meat (65.2 %) was noted, which may be an indicator of the low social status of a significant part of the population and reflect the process of the Scythians settling. A decrease in the portion of sacrificial meat is also noticeable – they were limited only to the lower part of the shoulder blade of a domestic bull, cutting the bone across a little above the neck. Sheep meat was used as sacrificial food in 20.3 % of all burials with sacrificial food. The sheep were not of particularly large sizes (54.7-65.4 cm), remaining within the parameters of the sheep of the steppe zone of the North Black Sea region of the Early Iron Age. Horses belonged to the groups above average height (18.2 %), medium height (63.6 %) and undersized (18.2 %), moving mainly with fast gaits (72.7 %). The slow type of movement was characteristic of only 18.2 %, and the mixed one was characteristic of 9.1 % of the individuals. As accompanying animals, adult horses were more often used, less often were used young animals, old and yearlings, and foals were used extremely rarely. Horses with massive first phalanges, formed in a cooler and more humid climate, could have been obtained by the Scythians on the left bank of the Lower Dniester from other regions. At the same time, the mixing of signs of different types of movement (gaits) of horses indicates the absence of targeted breeding work focused on breeding horses strictly “under the saddle”. The further development of funerary rite with the use of dogs is noticeable, associated both with an increase in their number in the process of settling the Scythians, and with external influences, mainly from the Thracians. The buried were mostly accompanied by adults, older than 2 years, animals (77.3 %), whose height at the withers varied from 46.7 cm to 63.9 cm. The study of the dogs’ bones in a number of cases made it possible to identify intravital injuries, as well as injuries that caused death. Pigs were used in the funeral rite very seldom – the bones of two individuals of the domestic pig were found in the funeral feasts of two barrows. The marsh turtle is also rare – the shells and bones of two turtles were found in two burials. Turtles, as well as single finds of a red deer, a hare, and a snake, may be associated with the social status of the buried. The antler and red deer antler inventory studied earlier makes it possible to expand the list of animal species by adding to it the elk, wild boar, wolf and birds – eagle, golden eagle and white-tailed eagle (?). Archaeological materials from Scythian graves and barrows of the 3rd-2nd centuries BC on the left bank of the Lower Dniester thus demonstrate a number of changes that testify to the ongoing differentiation of the Scythian society, the transition of part of the population to a semi-sedentary way of life and the perception of external cult practices.

În articol sunt publicate rezultatele studiului colecției arheozoologice din complexele funerare scitice din secolele III-II a.Chr. de pe malul stâng al Nistrului Inferior. Materialele sunt reprezentate de diferite categorii de obiecte: hrană sacrificată, resturi ale triznelor funerare, animale care își însoțeau gazdele și unelte osoase − și atestă schimbările care au avut loc în riturile funerare ale sciților din regiunea Nistrului Inferior. În alegerea hranei de sacrificiu, se acorda prioritate părții frontale stângi a scheletului de cal șe de taur domestic, cu o ușoară predominanță a părții stângi, și părții frontale drepte a scheletelor de oaie. Există o predominanță semnificativă a cărnii de bovine domestice (65,2 %), ceea ce poate fi un indicator al statutului social scăzut al unei părți a populației și reflectă procesul de colonizare scitică. Există, de asemenea, o reducere notabilă a porțiunii de carne sacrificată − se limitau la partea inferioară a omoplatului taurului domestic, tăind osul transversal puțin deasupra gâtului. Carnea de oaie a fost folosită ca hrană de sacrificiu în 20,3% din totalul înmormântărilor cu hrană de sacrificiu. Oile nu erau deosebit de mari (54,7-65,4 cm), rămânând în parametrii oilor nord-pontice din epoca timpurie a fierului. Caii au aparținut grupelor de statură peste medie (18,2%), statura medie (63,6%) și statura mică (18,2%), care se deplasează în principal cu mers rapid (72,7%). Mișcările lente au fost frecvente doar la 18,2% și mișcările mixte la 9,1% dintre indivizi. Caii adulți erau folosiți mai des ca însoțitori, mai rar ca tineri, bătrâni și de un an și foarte rar ca mânji. Caii cu primele falange masive, formate într-un climat mai rece și mai umed, ar fi putut fi obținuți de sciții din stânga Nistrului Inferior din alte regiuni. În același timp, amestecul de trăsături ale diferitelor tipuri de mișcări ale cailor (mers) indică absența unei creșteri intenționate care să vizeze creșterea cailor strict "pentru șa". Se remarcă o dezvoltare ulterioară a ritualurilor funerare cu utilizarea câinilor, asociată atât cu o creștere a numărului acestora în procesul de colonizare a sciților, cât și cu influențe externe, în principal din partea tracilor. Înmormântările au fost însoțite în principal de animale adulte (77,3 %) cu vârsta de peste 2 ani, iar înălțimea lor la greabăn a variat de la 46,7 cm la 63,9 cm. Examinarea oaselor caninelor a scos la iveală, în mai multe cazuri, leziuni care au durat toată viața, precum și leziuni care au provocat moartea. Porcii erau foarte rar folosiți în ritualurile funerare - în două tumuli au fost găsite oasele a doi indivizi de porc domestic. Broasca țestoasă mohorâtă este, de asemenea, rară − carapacea și oasele a doi indivizi de broască țestoasă au fost înregistrate în două înmormântări. Țestoasele, precum și descoperirile izolate de cerb nobil, iepure și șarpe, pot fi legate de statutul social al oamenilor îngropați. Inventarul de oase și coarne examinat anterior ne permite să extindem lista speciilor de animale pentru a include elan, mistreț, lup și păsări − vultur, vultur auriu și vultur cu coadă albă (?). Materialele arheozoologice de la monumentele funerare scitice din secolele III-II a.Chr. de pe malul stâng al Nistrului Inferior arată o serie de schimbări, indicând diferențierea continuă a societății scitice, trecerea unor oameni la un mod de viață semi-stabilizat și perceperea unor practici de cult externe.

В статье публикуются результаты изучения археозоологической коллекции из скифских погребальных комплексов III-II вв. до н. э. на левобережье Нижнего Днестра. Материалы представлены различными категориями − жертвенной пищей, остатками погребально-поминальных тризн, сопровождающими хозяев животными и костяным инвентарем − и свидетельствуют об изменениях, произошедших в погребальном обряде скифов Нижнего Поднестровья. При выборе жертвенной пищи предпочтение отдавали левой передней части туш коней, передним частям туш быка домашнего с незначительным преобладанием левой стороны и правой передней части туш овец. Отмечено значительное преобладание мяса быка домашнего (65,2 %), что может быть показателем низкого социального статуса значительной части населения и отражать процесс оседания скифов. Заметно также уменьшение порции жертвенного мяса – ограничивались только нижней частью лопатки быка домашнего, разрубая кость поперек немного выше шейки. Мясо овец использовали в качестве жертвенной пищи в 20,3 % всех погребений с жертвенной пищей. Овцы не отличались особенно крупными размерами (54,7-65,4 см), оставаясь в пределах параметров овец степной зоны Северного Причерноморья эпохи раннего железа. Кони принадлежали к группам выше средних по росту (18,2 %), средних (63,6 %) и малорослых (18,2 %), передвигающихся в основном быстрыми аллюрами (72,7 %). Медленный тип передвижения был характерен всего для 18,2 %, а смешанный – для 9,1 % особей. В качестве сопровождающих животных чаще использовали взрослых коней, реже – молодняк, старых и годовиков, и крайне редко − жеребят. Кони с массивными первыми фалангами, сформировавшиеся в более прохладном и влажном климате, могли быть получены скифами левобережья Нижнего Днестра из других регионов. В то же время, смешение признаков различных типов передвижения (аллюров) коней говорит об отсутствии целенаправленной селекционной работы, ориентированной на разведение коней строго «под седло». Заметно дальнейшее развитие погребальной обрядности с использованием собак, связанное как с увеличением их количества в процессе оседания скифов, так и с внешними влияниями, в основном со стороны фракийцев. Сопровождали погребенных в основном взрослые, старше 2 лет, животные (77,3 %), чей рост в холке варьировался от 46,7 см до 63,9 см. Изучение костей собак в ряде случаев позволило выявить прижизненные травмы, а также травмы, послужившие причиной смерти. Очень редко в погребальном обряде использовали свиней – кости двух особей свиньи домашней найдены в тризнах двух курганов. Также редко встречается болотная черепаха – панцири и кости двух особей черепах зафиксированы в двух захоронениях. Черепахи так же, как и единичные находки благородного оленя, зайца и змеи, могут быть связанными с социальным статусом погребенных. Костяной и роговой инвентарь, исследованный ранее, позволяет расширить перечень видов животных, добавив в него лося, кабана, волка и птиц – орла, беркута и орлана-белохвоста (?). Археозоологические материалы из скифских погребальных памятников III-II вв. до н. э. левобережья Нижнего Днестра демонстрируют, таким образом, ряд изменений, свидетельствующих о продолжающейся дифференциации скифского общества, переходе части населения к полуоседлому образу жизни и восприятии внешних культовых практик.

Cuvinte-cheie
Scythians, Lower Dniester Region, 3rd-2nd centuries BC, Archaeozoology, horses, cattle and small cattle, Dogs, thracian influence,

sciţi, regiunea Nistrului Inferior, secolele III-II a.Chr., arheozoologie, CAI, animale de talie mare și medie, câini, influență tracică,

скифы, Нижнее Поднестровье, III-II вв. до н. э., археозоология, кони, крупный и мелкий рогатый скот, Собаки, фракийское влияние