Архивные документы государственных специальных хранилищ Республики Молдова как информационный источник для воссоздания начального этапа развития хоровой капеллы Дойна
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
227 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-21 14:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.087.68:061.231(478) (4)
Вокальная музыка. Пение (293)
Негосударственные организации и объединения. Частные организации, общества, ассоциации, движения и др. (114)
SM ISO690:2012
БЛЫНДУ, Наталья. Архивные документы государственных специальных хранилищ Республики Молдова как информационный источник для воссоздания начального этапа развития хоровой капеллы Дойна. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2022, nr. 1(42), pp. 65-69. ISSN 2345-1408. DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Архивные документы государственных специальных хранилищ Республики Молдова как информационный источник для воссоздания начального этапа развития хоровой капеллы Дойна

Documente de arhivă din depozitele speciale ale Republicii Moldova ca sursă de informare pentru reconstituirea etapei iniţiale de dezvoltare a сapelei corale Doina

Archival documents of the state special repositories of the Republic of Moldova as an information source for the reconstitution of the initial stage of the Doina choir chapel’s development

DOI:https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.12
CZU: 784.087.68:061.231(478)

Pag. 65-69

Блынду Наталья
 
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
 
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2022


Rezumat

В статье характеризуются основные места хранения архивных материалов по истории развития хоровой капеллы «Дойна»: Национальный архив Республики Молдова ,архивы дирекции Moldova-Concert и Национальной библиотеки Республики Молдова. Их осмысление и использование с целью воссоздания объективной панорамы начального этапа развития хоровой капеллы «Дойна» требует применения многомерной классификации названных материалов, которая предлагается в настоящей публикации. Делается вывод, что данная классификация позволяет достоверно воспроизвести историю ведущего хорового коллектива страны.

Articolul prezentat descrie principalele locaţii de depozitare a materialelor de arhivă privind istoria dezvoltării capelei corale Doina: Arhiva Naţională a Republicii Moldova, arhivele Direcţiei Moldova-Concert şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Conceperea unui număr vast de documente eterogene şi utilizarea acestora în scopul recreării unei panorame obiective a stadiului iniţial de dezvoltare a capelei corale Doina necesită o clasificare diversificată a materialelor denumite, care este propusă în această publicaţie. În concluziese menţionează că susţinerea clasificării multidimensionale propuse va contribui lareproducerea istorieicelui mai renumit colectiv coral din republică cu un grad înalt de fiabilitate.

The article describes the main storage locations of archival materials on the history of the Doina choir chapel’s development: the National Archive of the Republic of Moldova, the archives of the Moldova-Concert Directorate and the National Library of the Republic of Moldova. The comprehension of a large number of different documents and their use in order to recreate a complete and objective panorama of the initial stage of development of the Doina choir chapel requires a multidimensional classification of the named materials, which is proposed in this publication. The conclusion is that the proposed multidimensional classification makes it possible to reproduce the history of the country’s leading choral chapel with a high degree of reliability.

Cuvinte-cheie
Национальная филармония, хоровая капелла «Дойна», исполнительский коллектив, хоровая музыка, архивные документы, нормативные акты, история, искусство,

Filarmonica Naţională, capela corală Doina, colectiv concertistic, muzica corală, documente de arhivă, acte normative, istorie, artă,

National Philharmonic, Doina choir chapel, performing collective, choral music, archival documents, normative acts, history, art