Praxiologia inovativ-artistică: oportunitățile implementării
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
96 0
SM ISO690:2012
BABII, Vladimir. Praxiologia inovativ-artistică: oportunitățile implementării. In: Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan. 2 mai 2016, Bălți. Bălți: Tipografia Indigou Color, 2016, pp. 20-32. ISBN 978-9975-3145-9-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan 2016
Conferința "Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan"
Bălți, Moldova, 2 mai 2016

Praxiologia inovativ-artistică: oportunitățile implementării

Innovative artistic praxeology: deployment opportunities


Pag. 20-32

Babii Vladimir
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 23 mai 2022


Rezumat

t. În materialul de față este valorificată problema implementării în învățământul artistic național a unei praxiologii formativ-inovaționale, care constituie o direcție nouă de cercetare atât în plan teoretic, cât și în plan aplicativ, fiind o continuare logică a conceptului eficienței educației artistice, elaborat recent și aprobat în laboratoarele științifice ale IȘE din Chișinău. Conceptul nominalizat fundamentează pozițiile teoretice și praxiologice ale eficienței acțiunii elevului/studentului și profesorului școlar/universitar, oferind noi deschideri pentru modernizarea sistemului învățământului artistic secundar, profesional și universitar. Rezultatele preconizate ale cercetării corelează cu rezultatele investigațiilor obținute în ramura pedagogiei inovative, desfășurate pe o arie largă de către echipa și adepții proiectului științific instituțional Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național, care înregistrează anumite succese în domeniul vizat și, care sunt demne de a fi urmate atât de factorii interni, cât și de cei externi.

In the material is treated the problem of the deployment into the national artistic education an innovative praxeology, which constitutes a new direction of research in theoretical and practical level, being a logical continuation of the efficiency concept in arts education. The concept is approved in scientific laboratories of IES from Chisinau and it is based theoretical positions and is nominated praxeological basis of the efficiency of the pupil‘s and teacher‘s action, offering new openings for upgrading in secondary and professional artistic education. Expected results of the research correlates with findings obtained in innovative pedagogy, carried out over a large area by the team of scientific project Management of formative innovative praxeology deployment to the national artistic education system, which recorded success in the targeted field and worthy of being followed by internal factors and external ones.

Cuvinte-cheie
praxiologia inovativ-formativă, eficiența educației artistice, succes personal, succes public, acțiunea elevului, acțiunea profesorului, pedagogia inovativă,

innovative formative praxeology, efficiency of artistic education, personal success, public success, pupil‘s action, teacher‘s action, innovative pedagogy