Difficulties in the perception and study of non-fiction texts in the lessons of russian language and literature in primary school
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
332 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.41/.46 (3)
Воспитание. Обучение. Образование (11062)
SM ISO690:2012
МАКУХА, Галина; КУРАЧИЦКИ, Анжела. Difficulties in the perception and study of non-fiction texts in the lessons of russian language and literature in primary school. In: Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții. 24 iunie 2021, Chişinău. Editura UPS „I.Creangă“, 2021, pp. 147-154. ISBN 978-9975-46-558-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții 2021
Seminarul "Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții"
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021

Difficulties in the perception and study of non-fiction texts in the lessons of russian language and literature in primary school

Трудности восприятия и изучения нехудожественных текстов на уроках русского языка и литературы в начальной школе

CZU: 372.41/.46

Pag. 147-154

Макуха Галина1, Курачицки Анжела2
 
1 Теоретический лицей «А. Пушкин», г. Кэушень,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2022


Rezumat

The article deals with one of the relevant problems of modern schoolchildren related to the solution of communicative and cognitive tasks. The distinctive features of fiction and non-fiction text are described, the work with non-fiction text in all grades of primary school is presented according to the Curriculum 2018. The research is conducted within the framework of the study of non-fiction text in order to identify reading skills. The difficulties of working with the non-fiction text in the lessons of Russian language and literature in primary school are identified, the methods of working with this type of text are systematized. Methodological recommendations are offered for working with non-fiction text.

Articolul pune în discuție una dintre problemele de actualitate ale elevilor moderni legate de soluționarea sarcinilor comunicative și cognitive. Sunt descrise trăsăturile distinctive ale textului literar și non-literar, este prezentat lucrul cu textul non-literar în toate clasele școlii primare conform Curriculumului 2018. Cercetarea este realizată în cadrul studiului textului non-literar pentru a identifica abilitățile de citire. Sunt indicate dificultățile în lucrul cu un text non-literar la lecțiile de limbă și literatură rusă în școala primară, metodele de lucru cu acest tip de text sunt sistematizate. Sunt oferite recomandări metodice pentru lucrul cu text non-literar.

Cuvinte-cheie
non-fiction text, attribute, sign, functionality, significance, techniques, difficulties, recommendations, Guideline,

text non-literar, atribut, semn, funcţionalitate, semnificaţie, tehnici, dificultăţi, recomandări, instrucțiuni