The scientific school of family pedagogy: perspectives, trends, strategies in making children and happy parents
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
398 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-25 19:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.018.262 (54)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (4090)
SM ISO690:2012
CUZNEŢOV, Larisa. Școala științifică a pedagogiei familiei: perspective, tendințe, strategii a face copiii și părinții fericiți. In: Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții, 24 iunie 2021, Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”, 2021, pp. 15-21. ISBN 978-9975-46-558-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții 2021
Seminarul "Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții"
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021

The scientific school of family pedagogy: perspectives, trends, strategies in making children and happy parents

Școala științifică a pedagogiei familiei: perspective, tendințe, strategii a face copiii și părinții fericiți

CZU: 37.018.262

Pag. 15-21

Cuzneţov Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2022


Rezumat

The article is a study that summarizes the history of the emergence and development of the Scientific School of Family Pedagogy in the Republic of Moldova, founded by researcher Larisa Cuznetsov. Likewise, the study elucidates in detail the topic investigated by the doctoral students / disciples of the researcher, the author, configuring a series of trends, perspectives and strategies in the field, which will contribute to streamlining collaboration with non-governmental associations, which will improve the existential and educational condition of the family, will make children and parents happy, and future specialists, pedagogues and family counselors, will be much better prepared for the exercise of his professional functions and responsibilities.

Aricolul reprezintă un studiu care redă succint istoricul apariției și dezvoltării Școlii Științifice a Pedagogiei Familiei în Republica Moldova, întemeiată de cercetătoarea Larisa Cuznețov. La fel, studiul elucidează în detalii tematica investigată de doctoranzii/ discipolii cercetătoarei, autoarea, configurând un șir de tendințe, perspective și strategii în domeniul vizat, care vor contribui la eficientizarea colaborării cu asociațiile nonguvernamentale, ceea ce va eficientiza condiția existențială și educațională a familiei, va face copiii și părinții fericiți, iar viitorii specialiști, pedagogi și consilieri familiali, vor fi mult mai calitativ pregătiți de exersarea funcțiilor și responsabilitățălor sale profesionale.

Cuvinte-cheie
Scientific School of Family Pedagogy, perspectives and strategies, family, children, parenting skils, collaboration, nonguvernamental associations, students, masters and doctoral students,

Școala științifică a pedagogiei familiei, perspective și strategii, familie, copii, competenţe parentale, colaborare, asociații nonguvernamentale, studenţi, masteranzi, doctoranzi