Identitatea națională în mass-media: o temă cu multe capcane
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
107 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-22 14:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323(478):[070+659.3] (1)
Внутренняя политика (542)
Газеты. Пресса. Журналистика (393)
Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью (248)
SM ISO690:2012
GUZUN, Mihail. Identitatea națională în mass-media: o temă cu multe capcane. In: Moldoscopie. 2021, nr. 3(94), pp. 144-152. ISSN 1812-2566.
10.52388/1812-2566.2021.3(94).11
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566

Identitatea națională în mass-media: o temă cu multe capcane

National identity in the media: a miscellaneous theme

L’identité nationale dans les médias: un thème aux multiples pièges

Национальная идентичность в СМИ: тема сo множеством подводных камней

DOI: https://doi.org/10.52388/1812-2566.2021.3(94).11
CZU: 323(478):[070+659.3]

Pag. 144-152

Guzun Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 februarie 2022


Rezumat

Una din problemele majore, care provoacă multe dificultăți în calea Pepublicii Moldova spre o democrație autentică, este așa-numita criză identitară. Fenomenul național a provocat şi provoacă multiple confruntări verbale nu numai în mass-mediile autohtone, dar şi în ceea ce numim realitate politică moldovenească. „Chestiunea naţională”, cum a fost calificată la începutul anilor ”90 ai secolului trecut, a pătruns adânc în toate sferele de activitate din Republica Moldova, ea divizându-i pe acei care se încumetă s-o abordeze în două tabere distincte, ambele tratându-şi oponenţii în termenii cei mai duri. Autorul constată, cu multă părere de rău, că după o perioadă îndelungată de numeroase discuţii şi dezbateri publice, de „ascensiune” pe calea democraţiei, societatea moldovenească continuă să se mai afle într-o profundă criză a identităţii naţionale. În opinia acestuia, criza identitară poate să comporte şi un potenţial distructiv enorm. În primul rând, dacă deţinătorul acesteia este ameninţat de pierderea patriei, de dispariţia ţării ca subiect internaţional. Pericolul dispariţiei statului înseamnă nu numai o criză a identităţii, dar şi o dispariţie a acesteia. Prezentul articol reprezintă o încearcare de a face o diagnosticare a acestei situații și de a identifica câteva soluții.

One of the major problems, which causes many difficulties for the Moldovan people towards a genuine democracy, is the so-called identity crisis. The national phenomenon has provoked and continues to provoke multiple verbal confrontations not only in the local media, but also in what we call the Moldovan political reality. The “national question”, as it was described in the early 1990s, has penetrated deep into all spheres of activity in the Republic of Moldova, dividing those who dare to approach it into two distinct camps, both dealing with opponents in the toughest terms. The author notes with great regret that after a long period of numerous discussions and public debates, of “ascension” on the path of democracy, the Moldovan society continues to be in a deep crisis of national identity. In his opinion, the identity crisis can also have an enormous destructive potential. First of all, if its possessor is threatened by the loss of his homeland, by the disappearance of the country as an international subject. The danger of the disappearance of the state means not only a crisis of identity, but also a disappearance of it. This article is an attempt to make a diagnosis of this situation and to identify some solutions.

L’un des problèmes majeurs, qui cause de nombreuses difficultés à la voie de la République de Moldova vers une véritable démocratie, est la soi-disant crise d’identité. Le phénomène national a provoqué et provoqué de multiples confrontations verbales non seulement dans les médias nationaux, mais aussi dans ce que nous appelons la réalité politique moldave. La “question nationale”, telle qu’elle était qualifiée au début des années 90 du siècle dernier, a pénétré profondément dans toutes les sphères d’activité de la République de Moldova, divisant ceux qui osent l’aborder en deux camps distincts, traitant tous deux leurs adversaires dans les termes les plus durs. L’auteur note, avec grand regret, qu’après une longue période de nombreuses discussions et débats publics, d ‘”Ascension” sur le chemin de la démocratie, la société moldave continue d’être dans une profonde crise d’identité nationale. Selon lui, la crise identitaire peut également avoir un énorme potentiel destructeur. Tout d’abord, si son titulaire est menacé de la perte de la patrie, de la disparition du pays en tant que sujet international. Le danger de disparition de l’État signifie non seulement une crise d’identité, mais aussi sa disparition. Cet article est une tentative de faire un diagnostic de cette situation et d’identifier certaines solutions.

О дна из основных проблем, которая вызывает множество трудностей у молдавского народа на пути к подлинной демократии, - это так называемый кризис идентичности. Общенациональный феномен спровоцировал и продолжает вызывать многочисленные словесные баталии не только в местных СМИ, но и в том, что мы называем политической реальностью Молдовы. «Национальный вопрос», как его квалифицировали в начале 1990-х годов, глубоко проник во все сферы деятельности в Республике Молдова, разделив тех, кто осмеливается подойти к нему, на два отдельных лагеря, которые борются с оппонентами самым жестким образом. Автор с большим сожалением отмечает, что после длительного периода многочисленных дискуссий и публичных дебатов о «восхождении» на путь демократии молдавское общество продолжает находиться в глубоком кризисе национальной идентичности. По его мнению, кризис идентичности также может иметь огромный разрушительный потенциал. Прежде всего, если его владельцу грозит потеря родины, исчезновение страны как субъекта международного права. Опасность исчезновения государства означает не только кризис идентичности, но и ее исчезновение. Данная статья представляет собой попытку поставить диагноз сложившейся ситуации и найти некоторые решения.

Cuvinte-cheie
mass-media, popor, naţiune, etnie, identitate naţională, apartenenţă etnică, apartenență națională,

media, people, nation, ethnicity, National identity, ethnic affiliation, national affiliation,

médias, nation, ethnicité, peuple, identité nationale, affiliation ethnique, affiliation nationale,

СМИ, нация, этничность, народ, национальная идентичность, этничная принадлежность, национальная принадлежность