Analiza comparativa a părţilor interesate în standardele internaționale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
104 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-18 20:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.8:339 (2)
Управление. Менеджмент (1349)
Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство (1443)
SM ISO690:2012
NICOLAESCU, Victor; ŢURCANU, Gheorghe. Analiza comparativa a părţilor interesate în standardele internaționale. In: Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei. 11 noiembrie 2021, Chişinău. Chisinau, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, pp. 103-112.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei 2021
Simpozionul "Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei"
Chişinău, Moldova, 11 noiembrie 2021

Analiza comparativa a părţilor interesate în standardele internaționale

Comparative analysis of stakeholders in international standards

CZU: 005.8:339
JEL: M1 Business Administration

Pag. 103-112

Nicolaescu Victor, Ţurcanu Gheorghe
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2022


Rezumat

Current approaches in managerial theories and practices require a broader analysis of stakeholder relationship management. Some companies with a reactive and proactive vision have gone before the current trends and are already carrying out these studies, allocating resources and establishing strategies in this field. International institutions, from our point of view, have transferred these practices and implemented them as requirements for documentation developed in different forms: good practice guides, standards, regulations, etc. The vast experience of companies in the field of stakeholder relations management has been largely systematized, but it is at the discretion of each company whether to comply, as some stakeholders do not impose mandatory requirements. At the same time, in order to carry out a complex study of stakeholder requirements, it is necessary to make an introduction to the current regulations.This article contains an analysis of the main regulations containing guidelines & requirements for stakeholder management.

Abordările actuale în teoriile și practicile manageriale impun o analiză mai amplă a gestiunii relațiilor cu părțile interesate. Unele companii având o viziune reactivă și proactivă au mers înaintea tendințelor actuale și realizează aceste studii, alocă resurse, stabilesc strategii în domeniul dat. Instituțiile internaționale, din punctul nostru de vedere, au preluat aceste practici și le-au implementat sub formă de cerințe în documentația elaborată sub formă de ghiduri de bună practică, standarde, regulamente etc. Experiența vastă a companiilor în domeniul gestiunii relațiilor cu părțile interasate a fost sistematizată în mare parte, dar este la discreția fiecărei companii de a lua decizia de conformare, atâta timp cât unele părți interesate nu impun cerințe obligatorii. Totodată, pentru a realiza un studiu complex a cerințelor părților interesate (PI), este necesar de a efectua o inițiere în reglementările actuale. Articolul dat conține o analiză a principalelor reglementări ce conțin îndrumări & cerințe pentru managementul PI.

Cuvinte-cheie
stakeholders, international standards, best practice guides, quality management, kakushin (innovation), kaihatsu (development) and kaizen (improvement), stakeholder requirements, risks, stakeholder management,

stakeholderi / părți interesate, standarde internaționale, ghiduri de bune practici, Managementul calităţii, kakushin (inovație), kaihatsu (dezvoltare) și kaizen (îmbunătățire), cerințele părților interesate, riscuri, management al părților interesate