Structura nosologică și dinamica dizabilității populației adulte în Republica Moldova.
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
165 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-25 08:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.44 (2)
Демография (696)
SM ISO690:2012
CONDRAŢCHI, Diana, PISARENCO, Nadejda, MARTÎNIUC, Constantin, PISARENCO, Serghei, LUCHIAN, Mihai. Structura nosologică și dinamica dizabilității populației adulte în Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2021, nr. 3(71), pp. 98-100. ISSN 1857-0011. DOI: 10.52692/1857-0011.2021.3-71.37
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011

Structura nosologică și dinamica dizabilității populației adulte în Republica Moldova.

Nosological structure and dynamics of adult population disability in the Republic of Moldova

Нозологическая структура и динамика инвалидности взрослого населения в Республике Молдова

DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.3-71.37
CZU: 314.44

Pag. 98-100

Condraţchi Diana1, Pisarenco Nadejda2, Martîniuc Constantin1, Pisarenco Serghei1, Luchian Mihai3
 
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
3 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2022


Rezumat

Scop. Studierea structurii nosologice actuale și a dinamicii dizabilității la populația adultă din Republica Moldova. Materiale și metode. Analiza datelor statistice oficiale (statistica.md, cnddcm.msmps.gov.md) pentru anii 2015-2019. Rezultate. În anii 2015-2019, în republică s-a constatat o schimbare ondulatorie a numărului de adulți recunoscuți cu dizabilitate primară cu creșterea numărului lor în 2019 cu ⅔ față de anul 2018 (13713 și, respectiv, 8350). Structura dizabilității, ținând cont de gradul de severitate, s-a schimbat nesemnificativ în perioada studiată. În 2019, a dominat dizabilitatea medie - 47,1%; dizabilitatea accentuată și severă au fost stabilite în 38,0% și, respectiv, 14,9% din cazuri. De asemenea, la modul general, structura nosologică a dizabilității, s-a schimbat puțin. În 2019, principalele cauze ale dizabilității populației adulte au fost tumorile - 20,0%, bolile cardiovasculare - 18%, bolile sistemului musculo-scheletal și țesutului conjunctiv - 14,6%. În același timp, în 2019, maladiile aparatului respirator au fost cauza dizabilității în 2,7% din cazuri, sau de 1,4 ori mai frecvent față de 2018. Concluzii. În ultimii ani, principalele cauze de invaliditate în republică sunt tumorile, bolile cardio-vasculare, bolile aparatului locomotor, și țesutului conjunctiv; ponderea maladiilor aparatului respirator nu depășește 2,7%. În structura dizabilității predomină cea medie

Nosological structure and dynamics of adult population disability in the Republic of Moldova Purpose. To study the current nosological structure and dynamics of the general and primary disability of the adult population in the Republic of Moldova. Materials and methods. Analysis of official statistics data (statistica.md, cnddcm.msmps.gov.md) for 2015-2019. Results. In 2015-2019, there was a wave-like change in the number of adults recognized as disabled for the first time in the republic and its increase in 2019 by ⅔ relative to 2018 (13713 and 8350, respectively). The structure of general disability, taking into account the degree of severity, changed little during the study period. In 2019, it was dominated by moderate disability - 47.1%; severe and severe disability was established in 38.0% and 14.9% of cases, respectively. The nosological structure of disability in general also changed little. In 2019, the main causes of disability in the adult population were tumors 20.0%, cardiovascular diseases - 18%, and diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - 14.6%. At the same time, in 2019, respiratory diseases were the cause of disability in 2.7% of cases, or 1.4 times more often compared to 2018. Conclusions. In recent years, the main causes of disability in the republic are tumors, cardiovascular diseases, diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, the proportion of respiratory diseases does not exceed 2.7%. In the structure of disability, moderate disability prevails.

Цель. Изучить современную нозологическую структуру и динамику инвалидности взрослого населения в Республике Молдова. Материалы и методы. Анализ данных официальной статистики (statistica.md, cnddcm.msmps.gov.md) за 2015-2019 годы. Результаты. В 2015-2019 годах в республике наблюдалось волнообразное изменение числа впервые признанных инвалидами взрослых лиц и его увеличение в 2019 году на ⅔ относительно 2018 года (13713 и 8350, соответственно). Структура общей И с учетом степени тяжести в изучаемый период изменялась мало. В 2019 году в ней преобладала умеренная И - 47,1%; выраженная и тяжелая И была установлена соответственно в 38,0% и 14,9% случаев. Нозологическая структура И в целом также мало изменялась. В 2019 году основными причинами И взрослого населения были опухоли - 20,0%, сердечно-сосудистые (СС) болезни - 18% и болезни костно-мышечной системы (КМС) и соединительной ткани (СТ) - 14,6%. Вместе с тем, в 2019 году БОД были причиной И в 2,7% случаев или в 1,4 раза чаще по сравнению с 2018 годом. В 2015-2019 годах в структуре И вследствие БОД с учетом степени тяжести преобладала выраженная и тяжелая И. В 2019 году доля умеренной И составляла 52,8%, доли выраженной и тяжелой И соответственно - 38,0% и 9,2%. При этом случаи тяжелой И были отмечены в 2,4 раза чаще, чем в 2018 году. Выводы. В последние годы в республике основными причинами инвалидности являются опухоли, СС болезни КМС и болезни СТ; удельный вес БОД не превышает 2,7%. В структуре И преобладает инвалидность умеренно-выраженная степени тяжести.

Cuvinte-cheie
dizabilitate, structură nosologică, dinamică, boli respiratorii,

disability, nosological structure, Dynamics, respiratory diseases,

инвалидность, нозологическая структура, динамика, болезни органов дыхания