Educația – instrument forte în formarea personalității
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
133 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-01 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.032 (49)
Воспитание. Обучение. Образование (10494)
SM ISO690:2012
CUROŞ, Liudmila. Educația – instrument forte în formarea personalității. In: Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic. 28 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Print-Caro SRL, 2021, pp. 129-136. ISBN 978-9975-56-916-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic 2021
Seminarul "Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic"
Chişinău, Moldova, 28 mai 2021

Educația – instrument forte în formarea personalității

Education – strong tool in personality formation

CZU: 37.032

Pag. 129-136

Curoş Liudmila
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Proiect:
20.80009.0807.28 Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2021


Rezumat

O bună perioadă de timp a fost ignorat rolul educației în formarea și dezvoltarea unei personalități ca parte componentă a societății civile. Aceasta a lucrat dăunător și acum se răsfrânge asupra sferelor de viață soci umană. Politicile educaționale în major necesită să fie orientat spre om (individ) – spre formarea și dezvoltarea prosperă a personalității care ulterior va conduce la dezvoltarea unei societăți stabile și contemporane. Atitudinea nesatisfăcătoare a organelor de decizie către educație în domeniul activismului civic și-n general față de științele soci umane generează efecte negative în toate domeniile de viață a întregii societăți. Fie că dăm importanță educației din instituțiile de învățământ, fie că dăm importanță educației primite din societate, educație elementară, această învățare este importantă pentru caracterul și personalitatea individului. Educația de orice tip: formală, non formală și informală conturează motivația și voința, dorința spre dezvoltare, educația te învăță ce să faci ca să atingi scopul. Price persoană mereu trebuie să aibă o țintă, să tindă înspre acea țintă care odată atinsă aduce satisfacție și dezvoltare. Educația adevărată a unei personalități are un rol foarte important, ea dezvoltă nenumărate laturi senzitive, emoționale, cât și laturi pragmatice de viață. Educația dezvoltă stilul unui om, învățarea ajută la formarea unui scop în viață, la formarea viitorului, însă și cantitatea face diferența în acest caz, tocmai de aceea în funcție de învățăturile primite, personalitățile sunt diverse. În opinia mea, personalitatea omului se formează datorită educației, modul de educare și asimilare a cunoștințelor ne diferențiază de majoritatea oamenilor comuni, punând într-un cerc restrâns oamenii educați și respectați cu adevărat de societate. Ca exemplu o societate al cărei viitor se asigura prin lupte și războaie, impunea o educație războinică, instruia luptători și căuta tehnici și metode de stăpânire a abilităților specifice. O societate în care viitorul era asigurat prin negocieri și colaborări, impunea o educație prin care erau cultivate și dezvoltate abilitățile de diplomație. O societate ce trăia prin intermediul comerțului și schimbului de mărfuri, își educa tinerii astfel încât să facă față cerințelor. Indiferent de momentul istoric și specificul social, importanța educației s-a manifestat permanent. Între generații și societăți sunt diferite tehnicile și metodele de aplicare care sunt în strânsă legătură cu scopurile luate drept țintă. „Educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se desfășoară în liniște, pe încetul, firea cea adevărată” (Nicolae Iorga).

For a long time, the role of education in the formation and development of a personality as a component part of civil society was ignored. It has done harmful work and is now affecting the spheres of human life. Adult education policies need to be oriented towards man (individual) – towards the formation and prosperous development of the personality that will later lead to the development of a stable and contemporary society. The unsatisfactory attitude of the decision-making bodies towards education in the field of civic activism and in general towards the social human sciences generates negative effects in all areas of life of the whole society. Whether we give importance to education in educational institutions, or we give importance to education received from society, elementary education, this learning is important for the character and personality of the individual. Education of any kind: formal, non-formal and informal outlines motivation and will, desire for development, education teaches you what to do to achieve the goal. Every person must always have a goal, to aim for that goal that once achieved brings satisfaction and development. The true education of a personality has a very important role, it develops countless sensitive, emotional aspects, as well as pragmatic aspects of life. Education develops a person’s style, learning helps to form a purpose in life, to form the future, but the quantity also makes a difference in this case, which is why depending on the teachings received, personalities are diverse. In my opinion, the human personality is formed due to education, the way of education and assimilation of knowledge differentiates us from most ordinary people, putting in a small circle people educated and truly respected by society. As an example, a society whose future was secured by battles and wars, required a warrior education, trained fighters and sought techniques and methods of mastering specific skills. A society in which the future was ensured through negotiations and collaborations, imposed an education through which diplomatic skills were cultivated and developed. A society that lived through trade and exchange of goods, educated its young people to meet the demands. Regardless of the historical moment and the social specificity, the importance of education has been permanently manifested. There are different techniques and methods of application between generations and societies that are closely related to the goals pursued. „Education, most of the time, is only the shell under which the true nature unfolds quietly, slowly.” (Nicolae Iorga).

Cuvinte-cheie
educaţie, personalitate, educaţie formală, educație non formală, educaţie informală,

education, personality, formal education, non formal education, informal education, educational methods