Conștiința civică – element fundamental al asigurării securității societale a Republicii Moldova
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
349 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316:355.02(478) (1)
Социология (2935)
Военное дело в целом (480)
SM ISO690:2012
LAVRIC, Aurelian. Conștiința civică – element fundamental al asigurării securității societale a Republicii Moldova. In: Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic, 28 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Print-Caro SRL, 2021, pp. 21-28. ISBN 978-9975-56-916-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic 2021
Seminarul "Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic"
Chişinău, Moldova, 28 mai 2021

Conștiința civică – element fundamental al asigurării securității societale a Republicii Moldova

Civic consciousness – a fundamental element of socieral security assurance of the Republic of Moldova

CZU: 316:355.02(478)

Pag. 21-28

Lavric Aurelian
 
Agenția pentru Știință și Memorie Militară
 
Proiect:
20.80009.0807.28 Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2021


Rezumat

Un stat contemporan poate funcționa eficient având o conducere politică ce se constituie din persoane care sunt în același timp patrioți – devotați țării, pe care o slujesc cu dăruire – și specialiști competenți. Pe de altă parte, un stat va funcționa eficient dacă are o societate constituită din cetățeni activi din punct de vedere civic. Activismul civic este expresia unei conștiințe civice și a unui spirit civic. O societate cu un spirit civic pronunțat este cea care are o capacitate ridicată de mobilizare a societății, atât pentru rezolvarea problemelor curente (dezvoltare economică), cât și în cazuri excepționale – de război. Structurile de stat trebuie să contribuie la formarea conștiinței civice și a spiritului civic, la menținerea unui moral ridicat al societății în ansamblu și al armatei naționale în particular. Se impune reproducerea și revitalizarea permanentă a conștiinței civice – care trebuie să fie un proces dinamic și continuu; ea este o condiție a asigurării coeziunii, solidarității și securității societale, fără de care nu poate funcționa un stat (mai ales unul multietnic). Pentru menținerea unui moral ridicat al societății și al armatei naționale, trebuie formulate obiective strategice temerare, care pot vitaliza și mobiliza la muncă prodigioasă întregul organism societal. Manifestarea conștiinței civice și a spiritului civic înseamnă identificarea cetățenilor cu Țara lor. Pentru buna funcționare a unei țări este necesară consolidarea instituțiilor, dar în primul rând a societății, prin formarea unei conștiințe civice, patriotice. Instituțiile de stat și oamenii care activează în ele sunt o emanație a societății.

A contemporary state can function efficiently with a political leadership that is made up of people who are at the same time patriotic – devoted to the country, which they serve with dedication – and competent specialists. On the other hand, a state will function efficiently if it has a society made up of civically active citizens. Civic activism is the expression of a civic consciousness and a civic spirit. A society with a pronounced civic spirit is one that has a high capacity of mobilization, both to solve current problems (economic development) and in exceptional cases to be efficient in a war. State structures must contribute to the formation of civic consciousness and civic spirit, to the maintenance of a high morale of society as a whole and of the national army in particular. The permanent reproduction and revitalization of the civic consciousness is required – which must be a dynamic and continuous process; it is a condition for ensuring cohesion, solidarity and societal security, without which a state (especially a multiethnic one) cannot function. In order to maintain the high morale of society and the national army, daring strategic objectives must be formulated, which could vitalize and mobilize the whole societal body to prodigious work. The manifestation of civic consciousness and civic spirit means the identification of citizens with their country. For the proper functioning of a country it is necessary to strengthen the institutions, but first of all to strengthen the society, by forming a civic, patriotic consciousness. State institutions and the people who work in them are an emanation of society.

Cuvinte-cheie
intelectual, problematizare, moralitate, acțiune justă, responsabilitate, educație interdisciplinară,

civic conscience, civic spirit, civic identity, Societal Security, Republic of Moldova