Tendințe actuale în economia mondială în contextul asigurării securității economice externe
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
68 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-04 22:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.9:338.246.025.3(478) (1)
Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство (288)
Экономическая политика. Управление и планирование в экономике (282)
SM ISO690:2012
CHISTRUGA, Boris; CHIRTOAGĂ, Roman. Tendințe actuale în economia mondială în contextul asigurării securității economice externe. In: Economica. 2021, nr. 3(117), pp. 136-150. ISSN 1810-9136.
10.53486/econ.2021.117.136
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136

Tendințe actuale în economia mondială în contextul asigurării securității economice externe

Main Current Trends in the World Economy in the Context of Ensuring External Economic Security


DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2021.117.136
CZU: 339.9:338.246.025.3(478)
JEL: F01, F51, F52, F63.
Pag. 136-150

Chistruga Boris, Chirtoagă Roman
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 octombrie 2021


Rezumat

La etapa actuală a confruntărilor globale între marile puteri, problema asigurării securității economice naționale a devenit una stringentă și absolut necesară. Pornind de la interesele strategice și raportul de forțe la nivel global și regional, vom încerca să evaluăm trendurile economice principale, ce, în perspectivă, vor defini configurația mediului extern, în care Republica Moldova va lupta pentru asigurarea creșterii bunăstării cetățenilor săi în anii apropiați. În această lucrare, este propusă o abordare nouă în ce privește asigurarea securității economice externe a unui stat cu economie mică, zona intereselor economice prioritare, subliniind faptul că, și în plan regional, are loc o reconfigurare a raportului de puteri, care nu poate fi ignorată, se examinează căile de creștere economică a Republicii Moldova pe o perioadă îndelungată de timp.

At the current stage of global confrontations between the great powers, the issue of ensuring national economic security has become pressing and absolutely necessary. Starting from strategic interests and the balance of powers at global and regional level, we will try to assess the main economic trends, which will define in perspective the configuration of the external environment, in which the Republic of Moldova will struggle to increase the welfare of its citizens in the coming years. This paper offers a new approach to ensuring the external economic security of a small state, the area of priority economic interests, emphasizing that even at the regional level, there is a reconfiguration of power, which cannot be ignored while examining the ways of economic growth of the Republic of Moldova over a long period of time.

Cuvinte-cheie
economie mondială, creștere economică, securitate economică națională, globalizare, raport de puteri economice,

world economy, economic growth, National Economic Security, globalization, economic power ratio