Analysis of the law of the Republic of Moldova on the granting of compansation in the event of the death of one of the spouses
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
387 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-09 09:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.23:364.3 (2)
Специальные отрасли права. Отрасли права смешенного характера (988)
Социальное обеспечение. (547)
SM ISO690:2012
CAPŞA, Tudor. Анализ закона Республики Молдова о предо­ставлении пособия в случае смерти одного из супругов. In: Supremația Dreptului, 2021, nr. 1, pp. 136-147. ISSN 2345-1971. DOI: https://doi.org/10.52388/2345-1971.2021.1.13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Supremația Dreptului
Numărul 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128

Analysis of the law of the Republic of Moldova on the granting of compansation in the event of the death of one of the spouses

Analiza legii Republicii Moldova cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți

Analyse de la loi de la République de Moldova sur l'octroi des prestations en cas de décès de l'un des époux

Анализ закона Республики Молдова о предо­ставлении пособия в случае смерти одного из супругов

DOI:https://doi.org/10.52388/2345-1971.2021.1.13
CZU: 349.23:364.3

Pag. 136-147

Capşa Tudor
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 1 octombrie 2021


Rezumat

The article analyzes in detail and comments article by article the main legal aspects of the Law of the Republic of Moldova on the provision of benefits in the event of the death of one of the spouses No. 156/2019 through the prism of the norms and prescriptions of the national legislation on social insurance and social security, as well as their practical and correct application, with the formulation in the process of presenting the material of substantiated conclusions and recommendations on the multifaceted and topical topic under consideration. At the same time, the comments contained in this article are intended to assist faculty, doctoral students, undergraduates and students of law schools / faculties and scientific researchers of organizations / centers in the field of science and innovation in the systemic assimilation of social insurance and social security norms. , regulating the procedure for registration and payment of benefits due to the death of one of the spouses. In addition, these comments are aimed at correct / accurate understanding and application of the provisions of the current laws and regulations on social insurance and social security by employees of social insurance and social assistance / protection authorities at all levels, lawyers, inspectors of human resources services, representatives of social partners and non-governmental organizations. , entrepreneurs, judges, prosecutors, lawyers, mediators, trade unionists and activists, interested employees and government officials.

Prezentul articol analizează în detaliu și oferă comentarii, articol cu articol, referitoare la principalele aspecte juridice ale Legii Republicii Moldova nr. 156/2019 Cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți prin prisma normelor și prescripțiilor legislației naționale privind asigurările sociale și securitatea socială, precum și aplicarea lor practică și corectă, cu formularea în procesul de expunere a materialului a concluziilor și recomandărilor fundamentate pe marginea temei multifacetice și actuale cercetate. Totodată, comentariile cuprinse în acest articol sunt destinate să acorde asistență corpului profesoral- didactic, doctoranzilor, masteranzilor, studenților instituțiilor superioare de învățământ/facultăților de drept și cercetătorilor științifici ai organizațiilor/centrelor din domeniul științei și inovațiilor în asimilarea sistemică a normelor asigurărilor sociale și de asistență socială, ce reglementează modul de solicitare și plată a indemnizației în urma decesului unuia dintre soți. În plus, aceste comentarii sunt orientate spre înțelegerea și aplicarea corectă/exactă a prevederilor actelor legislative și normative în vigoare privind asigurările sociale și securitatea socială de către angajații organelor de asigurări sociale și organelor de asistență/protecție socială la toate nivelurile, juriști, inspectorii serviciilor resurse umane, reprezentanții partenerilor sociali și ai organizațiilor neМолguvernamentale, antreprenori, judecători, procurori, avocați, mediatori, lucrători și activiști sindicali, salariați și funcționari publici interesați.

L'article analyse en détail et commente article par article les principaux aspects juridiques de la loi de la République de Moldova sur l'octroi des prestations en cas de décès de l'un des époux n ° 156/2019 à travers le prisme des normes et les réglementations de la législation nationale sur les assurances sociales et la sécurité sociale, ainsi que leur application pratique et correcte, avec la formulation en cours de présentation du matériel de conclusions et de recommandations étayées sur le sujet à multiples facettes et d'actualité à l'étude. Dans le même temps, les commentaires contenus dans cet article visent à aider les professeurs, les doctorants, les étudiants de premier cycle et les étudiants des facultés / facultés de droit et les chercheurs scientifiques des organisations / centres dans le domaine des sciences et de l'innovation dans l'assimilation systémique des assurances sociales et normes de sécurité sociale., réglementant la procédure d'enregistrement et de paiement des prestations en cas de décès de l'un des époux. En outre, ces commentaires visent à la compréhension et à l'application correctes / précises des dispositions des lois et règlements en vigueur sur les assurances sociales et la sécurité sociale par les employés des assurances sociales et des autorités d'assistance / protection sociale à tous les niveaux, avocats, inspecteurs services de ressources, représentants des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales., entrepreneurs, juges, procureurs, avocats, médiateurs, syndicalistes et militants, employés intéressés et fonctionnaires.

В статье детально анализируются и комментируются постатейно основные правовые аспекты Закона Республики Молдова № 156/2019 О предоставлении пособия в случае смерти одного из супругов сквозь призму норм и предписаний национального законодательства о социальном страховании и социальном обеспечении, а также их практического и правильного применения, с формулированием в процессе изложения материала обоснованных выводов и рекомендаций по рассматриваемой многогранной и актуальной теме. Наряду с этим, комментарии, содержащиеся в данной статье, призваны оказать помощь профессорско-преподавательскому составу, докторантам, магистрантам и студентам юридических высших учебных заведений/факультетов и научным исследователям организаций/центров в области науки и инноваций в системном усвоении норм социального страхования и социального обеспечения, регламентирующих порядок оформления и выплаты пособия по причине смерти одного из супругов. Помимо этого, данные комментарии нацелены на правильное/точное понимание и применение положений действующих законодательных и нормативных актов о социальном страховании и социальном обеспечении работниками органов социального страхования и органов социальной помощи/защиты всех уровней, юристами, инспекторами кадровых служб, представителями социальных партнеров и неправительственных организаций, предпринимателями, судьями, прокурорами, адвокатами, медиаторами, профсоюзными работниками и активистами, заинтересованными наемными работниками и государственными служащими

Cuvinte-cheie
legislation, social insurance, social security, deceased spouse, pension, benefit,

legislaţie, asigurare socială, asistenta sociala, soț decedat, pensie, indemnizaţie,

législation, assurance sociale, sécurité sociale, conjoint décédé, pension, prestation,

законодательство, социальное страхование, социальное обеспечение, умерший супруг, пенсия, пособие