Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
121 21
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-17 14:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
582.952.6:581.4:575.174.015.3 (1)
Систематика растений (561)
Морфология растений (86)
Общая генетика. Общая цитогенетика. Иммуногенетика. Эволюционное учение. Видообразование. Филогенез (283)
SM ISO690:2012
DUCA, Maria; MUTU (CALMÎŞ), Ana; CLAPCO, Steliana; BIVOL, Ina; WANG, Chao. Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I). In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), pp. 42-50. ISSN 1857-0461.
10.52673/18570461.21.1-60.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)

Variability of some broomrape populations from China. Morphometry and race identification (I)


DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.1-60.05
CZU: 582.952.6:581.4:575.174.015.3
Pag. 42-50

Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana, Bivol Ina, Wang Chao
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2021


Rezumat

The article is a synthesis of some studies on the identification of broomrape races originating from China and the determination of the level of intra- and interpopulation variability based on the morphometric parameters of the seeds. The racial status of the analyzed populations was established, also two races of broomrape were identified: race G (Ch1 from Inner Mongolia and Ch3 from HeBei) and race H (Ch2 from Inner Mongolia) using internationally recognized differential Or homosygous lines set. Comparative analyses on the morphometric characteristics of broomrape revealed significant differences in seed Length (Ch1 and Ch3 populations, race G) and Length/width ratio (Ch3 and Ch4), which is an indication of the moderate level of interpopulation variability. In the case of assess of the intrapopulation variability level, the relatively homogeneous (Ch2, Ch3 and Ch4) and relatively heterogeneous (Ch1) populations were identified. According to the coefficient of variation, the population Ch2 identified as H broomrape race has distinguished as the most homogeneous for the investigated biometric indices of the seeds. The moderate positive correlations (between Length and width seed, between seed length and L/w ratio), the strong positive correlations (between Length and L/w ratio) and also the strong negative correlations (between width and L/w ratio) were established. The results obtained through Pearson coefficient revealed the discrimination of populations by region.

Lucrarea reprezintă sinteza unor studii privind identificarea raselor de lupoaie originare din China și determinarea nivelului de variabilitate intra- şi interpopulaţională în baza parametrilor morfometrici ai seminţelor. Utilizând setul de linii diferențiatoare, homozigote după gene Or specifice pentru cele mai răspândite rase, au fost identificate două rase de lupoaie: rasa G (Ch1 din Inner Mongolia și Ch3 din Hebei) și rasa H (Ch2 din Inner Mongolia). Analizele comparative, efectuate pe caracteristicile morfometrice ale semințelor, au relevat existenţa diferenţelor statistic semnificative în ceea ce priveşte lungimea seminţelor (populaţiile Ch1 și Ch3) și raportul lungime/lățime (Ch3 și Ch4), fapt ce indică un nivel moderat de variabilitate interpopulaţională. La nivel intrapopulaţional s-au identificat populații relativ omogene (Ch2, Ch3 și Ch4) și relativ eterogene (Ch1). Conform coeficientului de variație, populația Ch2 (rasa H) s-a remarcat ca fiind cea mai omogenă după indicii biometrici investigați ai semințelor. Au fost stabilite corelații moderate pozitive între lungimea și lățimea semințelor, între lungimea semințelor și raportul L/l , puternice pozitive între lungime și raport și puternice negative între lățime și raport. Rezultatele obținute în baza coeficientului Pearson au evidențiat discriminarea populațiilor pe regiuni.

Cuvinte-cheie
Orobanche cumana, variability, race structure, morphological analysis, differential Or homosigotes lines,

Orobanche cumana, variabilitate, statut rasial, analiza morfologică, linii diferenţiatoare