Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
377 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-31 09:12
SM ISO690:2012
ROŞCA, Ludmila. Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, Vol.1, pp. 33-40. ISBN 978-9975-56-874-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Dinamica relațiilor internaționale: modele de cooperare

Dynamics of international relations: models of cooperation


Pag. 33-40

Roşca Ludmila
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Cooperarea sau confruntarea sunt moduri de coexistență a statelor, care împart aceleași regiuni. În acest studiu nu ne propunem să descifrăm potențialul edificator sau distructiv al fiecărei forme. Obiectivul investigației vizează descrierea diverselor modele de cooperare bilaterală, multilaterală, atestate la nivelul comunității statelor europene. Evaluarea bunelor practici este importantă pentru Republica Moldova, stat democratic, cu o economie slab dezvoltată și neadaptată la condițiile competiției internaționale și regionale. În teoria relațiilor internaționale predomină concepțiile realiste, liberaliste, neoliberaliste, instituționaliste, constructiviste, iar în ultimele decenii – teoria păcii democratice. Dificultățile cu care se confruntă specialiștii din domeniul relațiilor internaționale sunt multiplicate și de crizele cu care se confruntă statele lumii, statele europene. Mai ales în ultimii ani, când omenirea este atacată de virusul pandemic, iar problema supraviețuirii conduce lista priorităților. În concluzie, autorul argumentează teze cu conținut eclectic în care sintetizează ideile realiștilor, adepților teoriei păcii democratice, instituționaliștilor. Colaborarea, dialogul este important la toate nivelurile, atât teoretic, cât și practic; atât politic, cât și diplomatic.

Cooperation or confrontation are modes of coexistence of states, which share the same regions. In this study we do not intend to decipher the edifying or destructive potential of each form. The objective of the investigation is to describe the various models of bilateral and multilateral cooperation attested at the level of the community of European states. The evaluation of good practices is important for the Republic of Moldova, a democratic state, with a poorly developed economy and not adapted to the conditions of international and regional competition. In the theory of international relations, realistic, liberal, neoliberal, institutionalist, constructivist conceptions predominate, and in recent decades – the theory of democratic peace. The difficulties faced by specialists in the field of international relations are also multiplied by the crises faced by the states of the world, European states. Especially in recent years, when humanity is attacked by the pandemic virus, and the issue of survival leads the list of priorities. In conclusion, the author argues theses with eclectic content in which he synthesizes the ideas of realists, adherents of the theory of democratic peace, institutionalists. Collaboration, dialogue is important at all levels, both theoretically and practically; both politically and diplomatically.

Cuvinte-cheie
dinamică, relaţii internaţionale, sistem global anarhic, cooperare, competiţie, echilibru de putere, stat. alianță.,

Dynamics, international relations, anarchic global system, Cooperation, Competition, balance of power, state. alliance.