Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-19 09:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
7.072.3(478) (5)
Занятия и виды деятельности в искусстве. Деятели искусства (20)
SM ISO690:2012
TOMA, Ludmila. Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei. In: Arta . 2013, nr. 1(AV), pp. 138-144. ISSN 2345-1181.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei

Role of Art Criticism in the Development of the Moldavian Fine Arts

Роль критики в художественном процессе Молдовы

CZU: 7.072.3(478)

Pag. 138-144

Toma Ludmila
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 3 iunie 2021


Rezumat

În articol este urmărită interacțiunea criticii cu procesul artistic din Moldova pe parcursul deceniilor postbelice. În timpul puterii sovietice toate manifestările vieții culturale erau dirijate și controlate, critica era chemată să servească ideologiei. În anii ’40 și la începutul anilor ’50, în mod obișnuit prezentarea expozițiilor în presă nu era făcută de către critici de artă, ci de către artiști plastici și ziariști partinici și tendențioși. Odată cu ”dezghețul” hrușciovist criticii de artă înfrunta în mod deschis dogmele rutinei, văzând perspectiva dezvoltării artei în dezvăluirea identității sale naționale, prin libera exprimare a individualității creatoare. Intensificarea controlului de partid în anii ’70 la începutul anilor ’80 a dus la persecutarea criticilor indezirabili, care-și exprimau opinia personală despre creația artiștilor plastici. Situația începe să se amelioreze în anii restructurării gorbacioviste și se schimbă radical în republica independentă Moldova. Includerea în dialogul paneuropean duce la folosirea largă a experienței din arta universală și la modificarea limbajului formal. Însă asupra noilor probleme ale evoluției artei nu se insistă suficient, şi în general, rolul criticii în procesul artistic contemporan al Moldovei este nesemnificativ.

The article offers a view over some aspects of cooperation between such domain as art criticism and the process of development of fine arts in the Republic of Moldova during the postwar period. Under the soviet power the art criticism has being in the service of the communist ideology. In the 1940-s – 1950-s, as usual, there have written about exhibitions not the art critics, but some painters and journalists, who manifested partial opinions of their communist party’s membership. During the period of Hrushchiov’s “thaw”, the routine dogmas were being counterbalanced with ideas of those art critics who have seen the perspective of the Moldavian fine arts as development of its national originality determined by free expression of a creative personality. Strengthening of ideological control, during the 1970-s and the beginning of the 1980-s, has resulted with persecution of those critics who have made public their impartial opinion about creative activity of some painters. Then the situation has become better again, during the years of Gorbachiov’s “perestroika”, and it has radically changed after 1991 in the independent Republic of Moldova. Having entered into the all-European dialog, the art critics are able to use widely the experience of international fine arts and to modify the formal language. However, they not enough pay attention to the new problems, that’s why the role of art criticism in the development of the Moldavian fine arts is insignificant on the whole.

В статье прослежено взаимодействие критики и художественного процеса в Молдове на протяжении всех послевоенных десятилетий. При советской власти критика призвана была служить идеологии. В 40-е годы и в начале 50-х в печати выступали с обзорами выставок обычно не искусствоведы, а пристрастные партийные художники и журналисты. С началом хрущевской «оттепели» рутинным догмам открыто противостояли искусствоведы, видевшие перспективу развития искусства в раскрытии его национального своеобразия путем свободного выражении творческой индивидуальности. Усиление партийного контроля в 70-x – начале 80-х годов привело к преследованию критиков, высказывающих свое мнение о творчестве художников. Ситуация стала улучшаться в годы горбачевской «перестройки» и коренным образом изменилась в независимой республике Молдова. Включение в общеевропейский диалог приводит искусствоведов к более широкому использованию опыта мирового искусства, к модификации формального языка. Однако они недостаточно заостряют внимание на новых проблемах развития искусства, и в целом роль критики в современном художественном процессе Молдовы незначительна.

Cuvinte-cheie
artă, critică, creaţie. proces artistic, ideologie, expoziţie, problemele dezvoltării,

art, criticism, creative activity, development of fine arts, ideology, exhibitions, problems of development,

искусство, критика, творчество, . художественный процесс, идеология, выставки, проблемы развития