Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
541 25
Ultima descărcare din IBN:
2023-08-02 12:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612/614:616-092 (1)
Физиология. Сравнительная физиология (741)
Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье (2041)
Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от несчастных случаев и их предупреждение (4557)
Патология. Клиническая медицина (7259)
SM ISO690:2012
PISARENCO, Serghei, PISARENCO, Constantin, MARTÎNIUC, Constantin, MANEA, Mihaela, VOLOȘCIUC, Irina. Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2021, nr. 1(69), pp. 179-184. ISSN 1857-0011. DOI: https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.1-69.36
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011

Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului

Medical and legal aspects of patient identification

Медицинские и правовые аспекты идентификации пациента

DOI:https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.1-69.36
CZU: 612/614:616-092

Pag. 179-184

Pisarenco Serghei1, Pisarenco Constantin2, Martîniuc Constantin1, Manea Mihaela1, Voloșciuc Irina1
 
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 2 iunie 2021


Rezumat

Scop. Evidențierea aspectelor medicale și legale ale identificării pacientului într-o instituție medicală specializată. Materiale și metode. Au fost studiate materialele evaluării de către experți a procesului de identificare a pacientului într-o organizație medicală: acte de reglementare și metodologice; dosarele medicale; date de observare directă a proceselor de activitate medicală, interviuri cu personalul medical și pacienți; literatura specială selectată din bazele de date cu informații medicale. Rezultate. S-a stabilit că identificarea pacientului se efectuează în conformitate cu recomandările internaționale; în cadrul reglementărilor naționale actuale. Algoritmul de identificare a pacientului este realizat de toți profesioniștii din domeniul medical la toate etapele îngrijirii medicale. În același timp, au fost observate omisiuni în acțiunile personalului medical, care într-o situație de urgență ar putea provoca o greșeală reală – vătămare neintenționată a sănătății pacientului. Concluzii. Formarea unei culturi a siguranței pacientului într-o organizație medicală și implementarea unui sistem care asigură o identificare corectă a pacientului ajută la reducerea numărului de erori asociate acesteia și a consecințelor medicale și juridice asociate.

Purpose. Highlighting the medical and legal aspects of patient identification in a specialized medical institution. Materials and methods. The materials of the expert assessment of the patient identification process in a medical organization have been studied: regulatory and methodological acts; medical records; data of direct observation of the processes of medical activity, interviews of medical personnel and patients; special literature selected from medical information databases. Results. It has been established that patient identification is carried out in accordance with international recommendations; within the framework of the current national regulations. The patient identification algorithm is performed by all medical professionals at all stages of medical care. At the same time, omissions were noted in the actions of medical personnel, which in an emergency situation could cause a real mistake – unintentional harm to the patient. Conclusions. Developing a patient safety culture in a medical organization and implementing a system that ensures correct patient identification helps to reduce the number of errors associated with it and the associated medical and legal consequences

Цель. Освещение медицинских и правовых аспектов идентификации пациента в специализированном медицинском учреждении. Материалы и методы. Изучены материалы экспертной оценки процесса идентификации пациентов в медицинской организации: нормативно-методические акты; медицинская документация; данные прямого наблюдение за процессами медицинской деятельности, опроса медицинского персонала и пациентов; специальная литература, отобранная из баз данных медицинской информации. Результаты. Установлено, что идентификация пациента осуществляется в соответствии с международными рекомендациями; в рамках действующих национальных нормативно-правовых актов. Алгоритм идентификации пациента выполняется всеми медицинскими работниками, на всех этапах оказания медицинской помощи. Вместе с тем, в действиях медицинского персонала отмечены упущения, которые в условиях экстренной ситуации могли стать причиной реальной ошибки – непреднамеренного нанесения вреда пациенту. Выводы. Формирование в медицинской организации культуры безопасности пациентов и внедрение системы, обеспечивающей правильную идентификацию пациента, позволяет уменьшить количество связанных с ней ошибок и связанных с ними медицинских и правовых последствий.

Cuvinte-cheie
activitate medicală, calitate, siguranţă, identificarea pacientului, eroare medicală, răspundere juridică,

medical practice, Quality, safety, patient identification, medical error, legal liability,

медицинская помощь, качество, безопасность, идентификация пациента, медицинская ошибка, юридическая ответственность